سنگدانه سنگ کاتماندو

سنگدانه سنگ کاتماندو,سومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک - مهندسین مشاور پی آب کاو. 2001 آلساوادور، 2005 سو ماترای اندونزی و زمین لرزه 2011 فوکویامای ژاپن و به زلزله 2015نپال با بزرگی7.8 که شهر کاتماندو و مناطق اطراف آن را باخاک یکسان کرد.سنگدانه سنگ کاتماندو,سومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک - مهندسین مشاور پی آب کاو. 2001 آلساوادور، 2005 سو ماترای اندونزی و زمین لرزه 2011 فوکویامای ژاپن و به زلزله 2015نپال با بزرگی7.8 که شهر کاتماندو و مناطق اطراف آن را باخاک یکسان کرد.

طلب الإقتباس