بوته کود در بحار

مختلف کود شيميایی و هاي نسبت دور آبياري و اثر در شرایط بر عملكرد و .چکیده به منظور مطالعه اثر سطوح آبیاری و کود بر عملکرد چای ترش، آزمایشی به صورت .. افزایش پیدا کرد که این مسأله به دلیل افزایش تعداد بوته ها و رشد بهتر آنها بوده.بوته کود در بحار,ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ - بوم شناسی کشاورزی16 ژوئن 2015 . ﮐﻮد. داﻣﯽ. ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮدي ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻗﻪ ﻓﺮﻋﯽ، اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺪه و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات در ﻏ. ﺪه ﺳﯿﺐ. زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨﯽ. دار ﺑﻮد. ﺗﯿﻤﺎر. ﮐﻮد داﻣﯽ+.ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ - بوم شناسی کشاورزی16 ژوئن 2015 . ﮐﻮد. داﻣﯽ. ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮدي ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻗﻪ ﻓﺮﻋﯽ، اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺪه و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات در ﻏ. ﺪه ﺳﯿﺐ. زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨﯽ. دار ﺑﻮد. ﺗﯿﻤﺎر. ﮐﻮد داﻣﯽ+.

طلب الإقتباس

تعليقات

در دو ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺤﺎن ﮐﻮد اﺛﺮ ﮐ - پژوهش آب در کشاورزی

ﮐـﻮد. روي اﺟـﺰاي. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه رﯾﺤﺎن رﻗﻢ ﮐﺸﮑﻨﯽ ﻟﻮﻟﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . آزﻣﺎﯾﺸﯽ. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮح . داري در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ درﺻﺪ روي ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮگ، وزن ﺧﺸـﮏ. ﺑﺮگ، وزن ﺧﺸﮏ.

تأثیر ورمی‌کمپوست کود دامی و زمان‌های مختلف کوددهی در کشت بدون خاک .

نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد توت‌فرنگی (2/142 گرم در بوته) در بسترهای کشت حاوی 10٪ کود دامی همراه با کوددهی پاییزه + کوددهی بهاره به‌دست آمد. علاوه بر این،.

مختلف کود شيميایی و هاي نسبت دور آبياري و اثر در شرایط بر عملكرد و .

چکیده به منظور مطالعه اثر سطوح آبیاری و کود بر عملکرد چای ترش، آزمایشی به صورت .. افزایش پیدا کرد که این مسأله به دلیل افزایش تعداد بوته ها و رشد بهتر آنها بوده.

تأثیر ورمی‌کمپوست کود دامی و زمان‌های مختلف کوددهی در کشت بدون خاک .

نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد توت‌فرنگی (2/142 گرم در بوته) در بسترهای کشت حاوی 10٪ کود دامی همراه با کوددهی پاییزه + کوددهی بهاره به‌دست آمد. علاوه بر این،.

در دو ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺤﺎن ﮐﻮد اﺛﺮ ﮐ - پژوهش آب در کشاورزی

ﮐـﻮد. روي اﺟـﺰاي. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه رﯾﺤﺎن رﻗﻢ ﮐﺸﮑﻨﯽ ﻟﻮﻟﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . آزﻣﺎﯾﺸﯽ. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮح . داري در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ درﺻﺪ روي ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮگ، وزن ﺧﺸـﮏ. ﺑﺮگ، وزن ﺧﺸﮏ.

ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﺩﺩﻫﻲ ﺩﺭ ﮐﺸﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ، ﮐﻮﺩ ﺩﺍﻣﻲ ﻭ ﺯ

14 آوريل 2013 . ﺑﻮﺗﻪ. ﻭ ). ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﻞﮐ. ﻣﻴﻮﻩ. (. ۱۸. ﻋﺪﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ. ﺑﻮﺗﻪ. ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺸﺖ ﺣﺎﻭﻱ. ۱۰. ٪ ﮐﻮﺩ ﺩﺍﻣﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ. ﺑﺎ ﮐﻮﺩﺩﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ. +. ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺕ. ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ.

Pre:که در آن به فروش مس گرانول و پلاستیک
Next:آجر سیمان هزینه گیاهی