برگه پردازش سنگ آهن ریز

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین .این سنگ¬ها عمدتاً کالکوآلکالن بوده و معدودی از نمونه‌ها نیز به سمت سری آلکالن گرایش دارند. نمونه‌ها بطور کلی .. از نظر پتروگرافی دارای بافت پورفیری با زمینه دانه ریز می باشند. .. پردازش داده های ماهواره ای ، دگرسانی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی شمشیر آباد . هدف مغناطیس¬سنجی در این محدوده، اکتشاف کانی¬های مغناطیسی آهن بوده است.برگه پردازش سنگ آهن ریز,پیک خبری 6، فعالیت های ادارات فنی و اجرایی21 ژوئن 2017 . بررسی تعداد 68 عدد مقطع نازک جهت مطالعات سنگ شناسی، 39 عدد مقطع نازک . کیلومتر مربع(14 برگه زمین شناسی 100000/1) شامل موارد زیر است: . 2- جمع آوری اطلاعات و یکپارچه کردن مطالعات دورسنجی شامل پردازش داده های .. های آهن دار در داده های استر و لندست جهت شهرستان خواف و پردازش سین های مورد نظر (در حال انجام).Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes۵ آهنگ ایگلسیاس در جایگاه شماره یک در ردهٔ جدول بیلبورد دارد، و رکورد ارائه ۱۷ تک آهنگ .. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool. pes fas کندز می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته . su u ekosistemu u kojem žive. fas pes با حذف آنها چه مقدار پردازش کمتر می‌شود؟ .. نام آن از واژهٔ لاتین silicis سیلیس به معنی سنگ چخماق گرفته شده‌است و که در.

طلب الإقتباس

تعليقات

9 روش برای افزایش توانایی مغز و بالا بردن سطح هوش | سازمان پژوهش و .

10 آگوست 2015 . درطول مدیتیشن مغز شما در پردازش اطلاعات مانند حالت عادی فعال نیست. ... یادتون بیاد وقتی که به مهد کودک میرفتید همراه با آهنگ و شعر کارهایی رو انجام میدادید و مثلا با . از قدیم هم گفتند سنگ بزرگ نشونه ی نزدن هست! .. ترتیب قرارگیری، یک داستان بر اساس نحوه قرار گیری برگه ها پردازش می کنند و طبیعتاً حفظ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . آﻫﻦ،. ﺳﺮب. و. روي،. ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه. آﻟﻮﻧﯿـﺖ. ، ﺗـﺮاورﺗﻦ و. ﮔـﭻ. ) و وﺟـﻮد. دﮔﺮﺳﺎﻧ. ﻬﺎﯿ. ي. ﯿوﺳ. ﻊ ﻧﻈ. ﺮﯿ. ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ. ﯿﻓ،. ﯿـﻠ. ﮏ، . ﺑﺮﮔـﻪ. 1:250000. زﻧﺠـﺎن. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. اﺳﺖ . در ﺳﺎل. 1384. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘ ... رﯾـﺰ. ﺑﻠـﻮر. اﺳـﺖ. (. ﺷـﮑﻞ. ).5. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾـﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ. XRF. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ در ﺟﺪول. 1. اراﺋﻪ ﺷﺪ .. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ. وﯾﮋه ﺗﻮده. ﻫـﺎي. ﻧﻔﻮذي. -. ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره.

Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes

۵ آهنگ ایگلسیاس در جایگاه شماره یک در ردهٔ جدول بیلبورد دارد، و رکورد ارائه ۱۷ تک آهنگ .. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool. pes fas کندز می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته . su u ekosistemu u kojem žive. fas pes با حذف آنها چه مقدار پردازش کمتر می‌شود؟ .. نام آن از واژهٔ لاتین silicis سیلیس به معنی سنگ چخماق گرفته شده‌است و که در.

Rechtswörterbuch Deutsch-Persisch und Persisch-Deutsch

ﮔﻮاهﯽ ﺳﻬﻢ. ، ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﻢ. اﻟﺸﺮﮐﻪ. (gawahi-e sahm), (barge sah m ol šarke). Antichrese. اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎدﻩ از. ﮐﺎﻻﯼ ﮔﻢ. ﺷﺪﻩ .. ﺟﺮم. ﮐﻢ. (jorm-e kam). Bagatelle (F.) ﻣﻮرد ﮐﻮﭼﮏ. ، ﺧﺮدﻩ رﻳﺰ. (morde-e kuček), (khor- .. راﻩ ﺁهﻦ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن (rah-ahane sarta-sari). Bundesbank (F.) .. ﭘﺮدازش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ (pardazeš-e elektroni). Elter (M. .. زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻓﻮﻻد. (etehadiye.

برگه پردازش سنگ آهن ریز,

Report 87

4 فوریه 2010 . ﺑﺮداري ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ .. ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮاي رﻳﺰ ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪ. ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ .. ﻣﻌﺪﻧﻲ، اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ، ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ، ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ... ﺷﺮﻛﺖ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن. ---. --- .. ﺑﺮگ اﻣﺎﻧﺖ ﻃﺮح اﻣﻴﻦ و ﻏﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان.

راهنمای اندازه گیری پارامترها در تصفیه خانه فاضلاب

11 جولای 2006 . ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎي اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪه. 43. 5-1-. ﻛﻠﻴﺎت. 45. 5-2-. ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ و ﮔﺰارش اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه .. ﻫﺎي رﻳﺰ ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ ﺣﻮض، ﻋﻤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ذرات ﺟﺎﻣﺪ از ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم داده ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺣﺒﺎب. ﻫﺎي .. ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ. ﺣﺪود. 2. 4 ﺗﺎ .. ﺑﺮداري. و آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮاﻳﻨﺪ. و. ﺑﺮﮔﻪ. ﻫﺎ. ي روزاﻧﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ. ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ .. اﻓﺰودن آﻫﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪار آن ﻛﻤﺘﺮ از. 5. ﻣﻴﻠﻲ.

راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﻮﺷﺶ آﻫﻦ ﻫﺎي راه و راه داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻧﻞ

20 مارس 2016 . راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻧﻞ. ﻫﺎي راه و راه. آﻫﻦ. » [. ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره. 684. ] ﻣﺠﺮي ﻃﺮح .. رﻳﺰ داﻧﻪ. (. ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از. 06/0. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ. ) ﺑﻴﺶ از. 50. درﺻﺪ ﺳﻨﮓ را ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎ. ي رﻳﺰداﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده. اﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي .. ﻋﻮارض ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي. Google Earth. و ﭘﺮدازش. ﻫﺎ. ي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﺮ روي. آن .. ﺑﺮﮔﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ. ﻫﺎ. ي ﺳﻨﮓ. [. 64. ].

بررسی کانی سازی مس- طالدار گرانیتویید طارم . - فصلنامه علوم زمین

1:250.000 چهارگوش زنجان و نقشه زمین شناسی 1:100.000 برگه طارم قرار. می گیرد . )1370( سنگ شناسی و ژئوشیمی گرانیتویید و دگرسانی منطقه طارم در پیرامون ذاکر. را مطالعه و ... اصلی )به علت برش دانه ریز و خاکه نرم که مانع از حرکت سیال میشود( است، .. رگه های سیلیسی همراه با کانی های کالکوپیریت، بورنیت و اکسیدهای آهن دیده.

شیوه‌نامه‌ی نگارش چکیده‌ی بلند انگلیسی برای ارسال به - پژوهش های .

سنگ. های ولکانیکی و رسوبی با. استفاده از. آرایه دوقطبی. -. دوقطبی. در. فن. ال. ند در سال .. پردازش. و تفس. ری. بصری. و. تحلی. ل. های. طیفی مختلف با. نرم. افزار. ENVI .. محدوده معدنی زرشوران قسمتی از یال. جنوب غربی. ت. اقدیس. موجود. در. برگه. 1:100 .. آهن. در. محلول. باال. رود. به. جای. آلونیت،. ژاروسیت. تشکیل. یم. گردد . در. کانسار.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . آﻫﻦ،. ﺳﺮب. و. روي،. ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه. آﻟﻮﻧﯿـﺖ. ، ﺗـﺮاورﺗﻦ و. ﮔـﭻ. ) و وﺟـﻮد. دﮔﺮﺳﺎﻧ. ﻬﺎﯿ. ي. ﯿوﺳ. ﻊ ﻧﻈ. ﺮﯿ. ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ. ﯿﻓ،. ﯿـﻠ. ﮏ، . ﺑﺮﮔـﻪ. 1:250000. زﻧﺠـﺎن. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. اﺳﺖ . در ﺳﺎل. 1384. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘ ... رﯾـﺰ. ﺑﻠـﻮر. اﺳـﺖ. (. ﺷـﮑﻞ. ).5. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾـﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ. XRF. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ در ﺟﺪول. 1. اراﺋﻪ ﺷﺪ .. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ. وﯾﮋه ﺗﻮده. ﻫـﺎي. ﻧﻔﻮذي. -. ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره.

ماهنامه پردازش، شماره 116 - Magiran

كاهش مستقيم توليد آهن از سال 2010 تا 2017/ آهن خام طي سال هاي 2016 و 2017 ص 13. تجارت جهاني سنگ آهن بر اساس منطقه در سال 2017/ سنگ آهن در سال 2016 ص 14.

شیوه‌نامه‌ی نگارش چکیده‌ی بلند انگلیسی برای ارسال به - پژوهش های .

سنگ. های ولکانیکی و رسوبی با. استفاده از. آرایه دوقطبی. -. دوقطبی. در. فن. ال. ند در سال .. پردازش. و تفس. ری. بصری. و. تحلی. ل. های. طیفی مختلف با. نرم. افزار. ENVI .. محدوده معدنی زرشوران قسمتی از یال. جنوب غربی. ت. اقدیس. موجود. در. برگه. 1:100 .. آهن. در. محلول. باال. رود. به. جای. آلونیت،. ژاروسیت. تشکیل. یم. گردد . در. کانسار.

راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار( کد 9507)

منابع عبارت از نسبت تشخیص رنگ اشیاء یا تصاویر در زیر نور هر. منبع نسبت . برگ درختان اغلب محدوده. ای از رنگ . سنگ. مرمر. سفید. 16. گچ خشک تازه. 15. گچ خشک كهنه. 25. -. 16. سیمان. پرتلند. 15. -. 16 .. آن مس باشد، فوالد ضد زنگ، آلومینیوم، آهن نرم و .. نور پردازش و در صورت نیاز برخی محاسبات را نیز بر روی آن انجام می. دهد.

farsadmin – برگه 2 – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و .

زیر سقف شیبدار آرامگاه دو حفره بزرگ وجود دارد که برای سبک کردن وزن سنگ ها و کم .. نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران و استخراج و پردازش آمار و اطلاعات .. این جمعیت در بقعه جمه می شوند و با آهنگ خوش به قرائت قرآن مشغول می شوند.

هزينه اكتشافي

جمع اوري اطلاعات پايه زمين شناسي و ژئوشيمي كشور و تحليل و پردازش اطلاعات و تهيه . 32, كشف20 ميليون تن ذخيره سنگ آهن با عيار 52%, احداث و مرمت جاده دسترسی ... 120, 92, 91, مازندران, 14786, طرح اكتشاف ذغالسنگ گردنه سر و سفيد ريز, 115, 2 .. 58, 55, پتانسيل يابي مواد اوليه مصالح ساختماني در برگه هاي 1:100000 مسجد.

ISCO 1988

ﺳﺎزان، ﻧﻘﺎﺷﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮﺑﻮط. 2453. آﻫﻨﮓ. ﺳﺎزان، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ. داﻧﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن. 2454. ﻃﺮاﺣﺎن رﻗﺺ و رﻗﺎﺻﺎن .. رﯾﺰ آﻣﻮزﺷﯽ. 2351. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ آﻣﻮزش. 2351. راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ. 2351. ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﯽ. 2351. ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش .. آﺑﻤﯿﻮه ﮔﯿﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ. 7414. ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺎك ﮐﻦ. 7414. ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺎز. 7414. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ. 7414. ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺎك ﮐﻦ. 7414. ﭘﺴﺘﻪ ﺧﻨﺪان ﮐﻦ ... اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮدازش ﺳﻨﮓ. 8112.

برگه پردازش سنگ آهن ریز,

برگ زن چغندر و چغندر کن تیدا - کالا روستا

24 جولای 2016 . درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید .. محتوی آگهی . انواع دستگاه های برداشت و برگ زن چغندرقند بذرکار سینی نشا . ماشین کنار ریز (لجن پاش کود دامی) جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع. . گاو اهن یک طرفه و دو طرفه برگردان دار. . سنگ جمع کن هیدرولیکی.

۲ ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺎﺕ ﻴ ﻋﻤﻠ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭ

ﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﻄﻲ ﺭﺍ ﻭﺍﺿﺢ. ﻣﻲ .. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺳﻨﮕﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻨﮓ ﺑﻪ .. ﻲ. ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﮐﻮﻩ ﺧﻮﺍﺟﻮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ . ﺳﻦ ﺗﻮﺭﺑ. ﻳﺪﻴ. ﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻣ. ﻦﻴ. ﺮﻳﺯ. ﻳ .. ﻫﺎﻱ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ، ﺭﺍﺩﻳﻮﻣﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻪ.

آموزش عمومی ایمنی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گوش در فرکانس مربوط لحاظ. گردد. •. محدوده های افت شنوایی. محدوده. زیر. برای. افت. دائم. در .. بنهابراین. خریهداران. و. مسئولین. ایمنی. محیط کار. وظیفه. دارند. که. برگه. های. MSDS. را ... سنگ. سمباده. و. مته. برقی. و. دستگاه. های. پنوماتیك. ،. ارتعاش. منتقل شده. می. تواند .. از اجزای فلزی، قطعات ریختگی، ورق آهن پر یا مشبك، فلز. رخ دار.

نقشه برداری هوایی معدن سنگ آهن رضوان - استان هرمزگان، شهر فین

پروژه نقشه برداری هوایی معدن سنگ آهن رضوان با کارفرمایی شرکت پدیده کاوش ایرانیان صورت پذیرفت. هدف از این پروژه تهیه نقشه توپوگرافی در وسعت ۱۳۰ هکتار از.

ﺁﻫﻦ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ

1 فوریه 2010 . ﺁﻫﻦ. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ. 355. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﮐﺸﻮﺭ. وﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ و ﺗﺮﺍﺑﺮی . ﺯﯾﺮ ﮔ. ﺰﺍﺭﺵ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. : -1. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ . -2. ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ .. 11-2-7-. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺧﺸﮏ و اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ .. ﺑﺮﮔﻪ. ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺣ. ﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺆﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺭﻗـﻮﻣﻲ ﺗﺼـﺎﻭﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻮﺍﺭﻩ. ﺍﻱ.

برگه پردازش سنگ آهن ریز,

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین .

این سنگ¬ها عمدتاً کالکوآلکالن بوده و معدودی از نمونه‌ها نیز به سمت سری آلکالن گرایش دارند. نمونه‌ها بطور کلی .. از نظر پتروگرافی دارای بافت پورفیری با زمینه دانه ریز می باشند. .. پردازش داده های ماهواره ای ، دگرسانی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی شمشیر آباد . هدف مغناطیس¬سنجی در این محدوده، اکتشاف کانی¬های مغناطیسی آهن بوده است.

Pre:ماشین آلات حمل و نقل لهستان
Next:فیدر درام در آسیاب