نمودار جریان فرآیند پردازش فولاد

سنگ آهن فرآیند فلوتاسیون - صفحه خانگیآهن نمودار جریان فرآیند گندله. در فرآیند . فیلم فرآیند استخراج آهن و تولید فولاد و چدن . شدت پایین و شدت بالا و فرآیند فلوتاسیون ، دو کنسانتره سنگ آهن و .نمودار جریان فرآیند پردازش فولاد,ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙ - مگاموتورﻧﻤﻮدار. ﺟﺮﯾﺎن. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ. : ﻧﻤﻮدار. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ. : ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻣﺤﺼﻮل. –. ﻓﺮآﯾﻨﺪ .. ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮدن ﻓﻮﻻد . ﻣﻨﻈﻮر درک ورودﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮک، ﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درون ﺑﻠﻮک و.سنگ آهن فرآیند فلوتاسیون - صفحه خانگیآهن نمودار جریان فرآیند گندله. در فرآیند . فیلم فرآیند استخراج آهن و تولید فولاد و چدن . شدت پایین و شدت بالا و فرآیند فلوتاسیون ، دو کنسانتره سنگ آهن و .

طلب الإقتباس

تعليقات

سنگ آهن تولید و توزیع - سنگ شکن فکی برای فروش

. می توانید برخورد گرانیت پیروز شدن سنگ شکن; سنگ آهک پردازش و استخراج . ماشین آلات سنگ زنی در تونس; آهن فرآیند استخراج نمودار جریان سنگ; هند سنگ شکن موبایل . بازار فولاد از خرداد ماه بهبود می یابد/ در آینده با کمبود سنگ آهن روبرو خواهیم بود . رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد از توافق آهن‌فروشان با سازمان امور مالیاتی برای.

نمودار جریان فرآیند پردازش فولاد,

Khatemeh Yafteh.xlsx - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻮره ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ. ﺧﺮﯾﺪ .. ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎري ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده واﺣﺪ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي و روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ .. ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮدر زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد.

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

اﻳــﻦ دﻳﻮدﻫــﺎ از ﻣــﻮادي ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻧــﻮر ﻓــﺮودي را ﺑــﻪ ﺟﺮﻳــﺎن اﻟ. ﻜﺘﺮﻳﻜــﻲ ﺗﺒــﺪﻳﻞ. 6 ... ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻟﺮزاﻧﻚ ﺣﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﺮوي وارد ﺑـﺮ ﺳـﻮزن ﺣـﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ روﺑـﺶ .. ﻫﺎ و ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل .. ﻓﻮﻻد ﺿﺪ ز. ﻧﮓ داراي. 4/19. درﺻﺪ ﻛﺮوم،. 5/9. درﺻﺪ ﻧﻴﻜﻞ،. 5/1. درﺻﺪ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن،. 4/1.

نمودار جریان فرآیند پردازش فولاد,

خطوط تولید لوله خط گالوانیزه گرم خط تولید محلی ولتاژ محلی مشتریان

زنگ زدگی قطعات فولادی را به 450 درجه سانتیگراد روی کوره مایع روی رقیق کنید، روی روی سطح فولاد بخورید تا فلز ضد خوردگی را تحمل کند. . حجم پردازش: 18000 متر مکعب در ساعت برج خالی برج باد: 1.5 متر / ثانیه . 5) فرایند گالوانیزه ما طراحی شده توسط مهندسان با تجربه ما تضمین یکنواخت .. نمودار جریان فرآیند جذب غبار اسیدی

آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺿﺪ ي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧ - مجله دانشگاه علوم پزشکی .

در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪ. ﻣﺤﺴﻦ. ارﺑﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. 2. ﺑﺪون. ﻴﻴﺗﻐ. ﺮ. وارد. ﻓﺎﺿﻼب. ﭘﺮدازش. ﺷﺪه .. ﻧﻤﻮدار. ﺷﻤﺎره. :6. ﻳﻣﻘﺎ. ﺴﻪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات. اﻧﺮژ. ي. اﻟﻜﺘﺮ. ﻜﻳ. ﻲ. ﻣﺼﺮﻓ. ﻲ. در داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ماشینکاری و نحوه روانکاری بر توان .

24 سپتامبر 2014 . آﻣﺪه در ﻓﺮزﮐﺎري ﻓﻮﻻد . ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﯽ اﺑﺰار، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوي، ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ورودي و ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮ ﺗﻮان . ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ .. ﭘﺎرك و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ .. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﺛﺮ اﺻﻠﯽ.

متدلوژی مهندسی سیستم های اطلاعاتی | مهندسی مدیریت پروژه

30 ژوئن 2012 . در نتیجه، مراحل برنامه‌نویسی در ISEM (مراحل 4،5 و 6) امکان بهره‌گیری از ابزارها و . لذا از این منظر، هم‌ داده و هم پردازش آن، به عنوان منابع اصلی تولید اطلاعات، باید به دقت .. نمودار جریان اطلاعات و نمودار مفهومی‌سیستم در این گزارش ارائه می‌شود. .. فلسفه مديريت منابع انساني فولاد قرارداد پيمانکاري كارفرما محاسبات مديريت.

تبدیل ضایعات آلومینیوم به ورق آلومینیوم در عرض ۲۴ ساعت | iZex .

26 مه 2018 . این کارخانه به مساحت ۶۰ هزار متر مربع دارای دو خط موازی پردازش کننده است که . لاین » (Flex Line ) نام دارد و مخصوص پردازش انواع قراضه هاست . فرایند . این نخستین بار است که شرکت نوولیس در نمودار جریان مواد خام این خط را به کار گرفته است . .. شرکت فولاد کوبه ، تحویل اکستروژن های آلمینیومی به شرکت هیتاچی.

خطوط تولید لوله خط گالوانیزه گرم خط تولید محلی ولتاژ محلی مشتریان

زنگ زدگی قطعات فولادی را به 450 درجه سانتیگراد روی کوره مایع روی رقیق کنید، روی روی سطح فولاد بخورید تا فلز ضد خوردگی را تحمل کند. . حجم پردازش: 18000 متر مکعب در ساعت برج خالی برج باد: 1.5 متر / ثانیه . 5) فرایند گالوانیزه ما طراحی شده توسط مهندسان با تجربه ما تضمین یکنواخت .. نمودار جریان فرآیند جذب غبار اسیدی

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

. سیستم های اطلاعات حسابداری: تحول به سوی یک حسابداری مبتنی بر فرایند کسب و کار ... کنترل مقاوم بر اساس تنظیم پیش بین تعمیم یافته به حلقه جریان موتور ... TiAIN/TiN PVD در چرخش نیمه سخت فولاد آلیاژ EN31 سخت شده تحت شرایط برش .. تاثیر استفاده از داروهای ضدافسردگی بر پردازش اطلاعات عاطفی در افسردگی عمده.

بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ماشینکاری و نحوه روانکاری بر توان .

24 سپتامبر 2014 . آﻣﺪه در ﻓﺮزﮐﺎري ﻓﻮﻻد . ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﯽ اﺑﺰار، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوي، ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ورودي و ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮ ﺗﻮان . ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ .. ﭘﺎرك و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ .. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﺛﺮ اﺻﻠﯽ.

دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایران

5 فوریه 2014 . نمودارهاي چند فازي به منظور محاسبه تأثير عناصر آلياژي و. همبستگي با داده . ThyssenKrupp Steel Europe AG. 2. breakout .. امکان پذيرترين داده هاي فرآيند براي پردازش دادهها. همبستگي با .. در اين دستگاه منبع جريان هم می تواند.

جمع و جور صنعتی سانتریفیوژ دیسک جدا نفت برای حیوانات، با مواد .

مواد از سانتریفیوژ که با قطعات تماس فولاد ضد زنگ که مطابق با الزامات از درجه مواد غذایی می باشد. . آلات پردازش; کاسه: خود تمیز کردن، تخلیه خودبخودی; مواد مرطوب: سطح بالا فولاد ضد زنگ; PLC: نام تجاری SIEMENS . نمودار جریان فرایند مرجع تامین. 3.

نمودار جریان فرآیند پردازش فولاد,

بررسي اثر کار سختي در فرايند نورد سرد پيوسته - دانشگاه آزاد اسلامي .

ﻓﻮﻻد. ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺿﺪ. ﺧﻮردﮔﻲ. ﺷﻜﻞ. -3. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﻛﺸﺶ. 5 . ﺗﻦ. ﺷﻜﻞ. -1. ﻧﻤﺎﻳﻲ. از ﻧﻮرد ﺳﺮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ. (. Tandem . ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻮرد ﺳﺮد، ﻧﻤﻮدار ﺗﻨﺶ و ﻛﺮﻧﺶ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺣﺎﺻﻞ از . ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش. اﻧﺘﻘﺎ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺮم ﺷﺪن ﺗﻨﺶ ﺟﺮﻳﺎن. ،. ﺳﺨﺖ.

نمودار جریان فرآیند پردازش فولاد,

مدیریت دانش | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

8 ا کتبر 2016 . مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها یاری می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، .. ارتباطات به مرزهای تیمی،بخشی و حتی سازمانی‌ محدود نمی‌شود و جریان آزاد . این نمودارها نشانگر وضعیت فعلی دانشی سازمان و آینده آن با ادامه وضع موجود می‌باشد. .. 2-طبقه‌بندی و شناسایی بخشی از دانش مورد نظر 3-پردازش 4-بازبینی

ﺨﺮب ن ﻏﻴﺮﻣﺨ آزﻣﻮن ﮔﺮداﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ روش

ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ، ﻋﻴﻮب و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎي اﻳـﻦ. ﺳـﺮي .. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺷﻌﻪ دﻳﺪه، ﭘﺲ از ﭘﺮدازش، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎﺷـﺖ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ. دﻫـﺪ .. ﻓﻮﻻد. ) ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟـﺎزه آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺑﺴـﻴﺎر. ﺿﺨﻴﻢ را ﻣﻲ. دﻫﺪ؛. •. دﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺤﻞ و اﻧﺪازه ﻋﻴﺐ دارد؛ ... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد . اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻤﻮداري ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻧﻤـﻮدار ﺗـﻨﺶ. -. ﻛﺮﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻧﻤﻮدار ﺗﻨﺶ.

Wastewater reclamation has - satkab

problem at Tangshan steel works: A steel manu- facturer in China . مشكل فرآیند بحران آب و فاضالب شد؛كه هر ساله موجب. مرگ و میر . 2007 در جریان خواهد بود كه از آن جمله تغییر تفكری. و محتوایی .. ایجاد مركز R&D جهانی پردازش فناوری آب. GE با صرف .. برای استفاده در Frost & Sullivan نمودار 2:آنالیز مدقار آب مازاد منطقه. كارخانجات.

نمودار جریان فرایند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نمودار جریان فرایند (به انگلیسی: Process flow diagram) (به صورت مخفف PFD) روشی جهت نشان دادن قسمت‌های اصلی یک فرایند شیمیایی است. در این روش واحدهای اصلی.

فولاد مبارکه اصفهان - ایده مفید

9 نوامبر 2015 . فولاد مبارکه اصفهان(بورس: فولاد) - عملکرد شش ماهه 94 و برآورد سود 94 . داشته به طوریکه جریان وجه نقد عملیاتی شرکت از 1842 میلیارد تومان در شش ماهه اول سال 93 به 976 .. منبع جدول و نمودار بازده: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا . کنسانتره آهن در فرآیند آهن‌سازی و با استفاده از یک ماده احیا کننده به آهن تبدیل می شود.

نمودار جریان فرآیند پردازش فولاد,

نمودار جریان فرایند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نمودار جریان فرایند (به انگلیسی: Process flow diagram) (به صورت مخفف PFD) روشی جهت نشان دادن قسمت‌های اصلی یک فرایند شیمیایی است. در این روش واحدهای اصلی.

اصل مقاله - دانشگاه تهران

ﺟﺮﻳـﺎن. ﻛﺎرﮔﺮا و ﻳﻚ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﺮا ﺑﺮرﺳﻲ و ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫـﺎي اﻳـﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻤﻚ ... رت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻓـﻮﻻد .. ﻧﻤﻮدار روش. ﭘﮋوﻫﺶ. در اﻳﺠﺎد. ﻧﻈﺮﻳﻪ. (. در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ، ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي. ) ، اﺑﺘﺪا. ﻧﻈﺮﻳﻪ. اوﻟﻴﻪ ... ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد.

چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران - همایش های ایران

فرآیند ساخت آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای سبک، پلیمرها، مواد مرکب و مواد هوشمند و … . ریزساختار و سختی فولاد API X65 در شرایط آبدهی کوینچ و بازپخت شده . تعیین تجربی نمودار حد شکل پذیری ورق پانچ شده به کمک آزمون ناکازیما . دانه های برنج و تفکیک آنها بر اساس برخی ویژگی های شکلی دانه به کمک تکنیک پردازش تصویر.

روش ﻛﻤﻚ ﻪﺑ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎرﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﺴﻠﺢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ

24 ژانويه 2010 . و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در زﻳﺮ ﻳﻚ ﭘﻲ ﻧـﻮاري. ﻪﺑـ. ﻛﻤـﻚ. روش. PIV . در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺎرﮔﺬار. ي، از ﺗﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎك ﻋﻜﺴﺒﺮداري دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﺪه و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣـﻮرد ﭘـﺮدازش ﻗـﺮار . ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻴﭻ ﻗﻠﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي در ﻧﻤﻮدار ﻓﺸـﺎر. –. ﻧﺸﺴـﺖ . ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﻳﺎ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﻴﻜﻬﺎ. اﻃـﻼق ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﺟﺮﻳﺎن. 2. و. 3. ﺑﻌﺪي ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﺷﺪ. [7]. ﺳـﭙﺲ ﻳـﻚ روﻳﻜـﺮد. اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮا. ي ﻛﺎرﺑﺮد. PIV. در آزﻣﺎﻳﺸـﺎت.

Pre:قیمت آسیاب کوچک
Next:تجهیزات و تجهیزات