کاهش کارخانه کک سنگ شکن گرد و غبار ساختمان

ارزيابى مواجهه شغلى كاركنان يك كارخانه توليد سيمان با گرد و غبار .ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ . ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ/ . ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺎ 1/7 ﻭ 1/53 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮﺩ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ. ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺷﻴﺸﻪ، ﺳﻴﻤﺎﻥ، ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ، ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ . . .. ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ.کاهش کارخانه کک سنگ شکن گرد و غبار ساختمان,ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺩﻛﺶ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎي ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ (۲۰۰ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) ﻭ. ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻴﻠﺘﺮ (۱۵۰ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮﻡ . ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﺭﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺧﻮﻥ . ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ. ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺩﻛﺶ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎي ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ (۲۰۰ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) ﻭ. ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻴﻠﺘﺮ (۱۵۰ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮﻡ . ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﺭﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺧﻮﻥ . ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ. ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ.

طلب الإقتباس

تعليقات

بررسی عوامل ناپایداری شیروانی مشرف بر نوار نقاله مجتمع مس سونگون .

در سال ۱۳۸۵ بخشی از شیروانی مشرف به نوار نقاله و سنگ شکن معدن مس سونگون . زمین شناسی ساختمانی و مهندسی منطقه بررسی شده و وضعیت موجود شیروانی به لحاظ . پر عیار سازی کارخانه کانه آرایی، کانسنگ مس بعد از خرد کردن اولیه در سنگ شکن، .. رده بندی انجمن بین المللی مکانیک سنگ، در رده خاک با مقاومت خیلی کم قرار می گیرد .

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺧﻤﯿﺮی درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوری ﻃﻼی آق دره و ا - فصلنامه علوم و .

28 ژوئن 2008 . ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ. ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪ ﺑﺎﻃﻠﻪ اﺳﺖ . ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺧﻤﯿﺮی. (5. PPSM. ) . ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻌﺎدن ﻃﻼ، در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاوری ﻣﻌﺪن ﻃﻼی آق. دره اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ .. ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻢ. ﺗﺮ از . در ﺣﯿﻦ ﺧﺮداﯾﺶ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ ﻃﻼ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ،. آﺳﯿﺎ و ﻧﯿﺰ .. در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد را از ﺧﻮد ﻧﺮاﻧﺪه و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد. ﻧﮕﻪ ﻣﯽ.

جابجایی سنگ شکن های حاشیه رودخانه بشار - باشگاه خبرنگاران

6 روز پیش . کارخانه های سنگ شکن حاشیه رودخانه بشار به منظور ساماندهی این رودخانه طی 6 ماه آینده جابه جا می شوند. . سنگ شکن های حاشیه رودخانه بشار خشکسالی ها،کم بارشی های اخیر، عدم رعایت . کشاورزان و بهره برداران حاشیه رودخانه باعث کاهش دبی آب شده است. .. استفاده از فوم سقفی در ساختمان های اداری کهگیلویه و بویراحمد ممنوع.

مسایل مربوط به جابجایی شن و ماسه و ذرات ریز )گرد و خاک( بوسیله باد .

14 جولای 2015 . در امان ماندن ساختمان ها، زمین های زراعی، خطوط لوله و شبکه های حمل. ونقل از خطر طوفان .. فرسایش یافته، کاهش سطح باروری خاک، و کم شدن ظرفیت نگهداری. آب رخ می نمایاند. . )بعد از قبیل مقايسه های پوشش سنگی، نمكزارها و يا پوشش گیاهی. .. و ساکنان، باید به جابه جایی ذرات و گرد و غبار به وسیله باد نیز توجه. کنند.

مقدمه - دانشگاه فردوسی مشهد

کارخانه های سیمان معمولا به لحاظ تولید محصولاتی که تولید Dust (گردو غبار) می کند باعث . در انتها گزینه های اصلاحی که می تواند به بهبود عملکرد زیست محیطی کارخانه ... ارزشهای مثبت در ماتریس باعث کاهش مقدار عددی اثرات منفی می شود. ... محدوده سنگ شکن:فقط از لحاظ تولید گرد و غبار دارای امتیاز منفی در ماتریس ایرانی می باشد.

دانلود جزوه خردایش و طبقه بندی دکتر بنیسی

1 فوریه 2017 . فصل چهارم: نوع و خصوصيات تجهيزات و شمای عمليات مدارهای سنگ شكني .. ماده معدنی طبيعی كه داراي تركيب شيميايی و ساختمان اتمی ثابتی است. م .. دليل داشتن مقداري كانی باارزش سبب كاهش بازيابی كانی .. عوامل مؤثر در اين امر، قيمت روز فلز، هزينه حمل و نقل به كارخانه ذوب و هزينه ذوب می .. حذف مسئله گرد و غبار.

مواجهه ی شغلی کارگران با گرد و غبار سیمان و اثرات آن بر عملکرد .

ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي رﯾﻪ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . و ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر ﺳﯿﻤﺎن .. ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ، آﺳﯿﺎب ﻣﻮاد،. ﺳﺎﻟﻦ. ﺧﺎك،ﮐﻮره، ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ،. آﺳﯿﺎب ﺳﯿﻤﺎن. و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي. در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ. ﻣﯿﺰان ﮔﺮد. و ﻏﺒﺎر.

کاهش کارخانه کک سنگ شکن گرد و غبار ساختمان,

بررسی مشکلات تنفسی ناشی از مواجهه شغلی با گرد و غبار آرد در .

هدف از این مطالعه بررسی مشکلات تنفسی گرد و غبار آرد بر کارگران شاغل در صنایع. آرد خراسان رضوی و جنوبی می باشد. روش بررسی: این یک مطالعه مقطعی است که در 6 کارخانه تولید آرد در استان های . نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که عوامل مهم در شیوع علائم تنفسی و کاهش . نمونه کم (۱۹)، محققان را بر آن داشت تا مطالعه ای با.

catalogue impasco01dd - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرکت زغالسنگ البرز غربی ۳۸ / طرح احداث کارخانه کک سازی سوادکوه مازندران ۴۰ . طرح تکمیل اکتشافات و تجهیز معدن زغال سنگ پروده ۴ طبس ۴۶ .. سنگ شکن این واحد، از طریق راه آهن و حمل و نقل جادهای به کارخانههای مصرف کننده . زمان توقف، تولید را افزايش و با ایجاد سیستمهای کنترلی و پایشی از انتشار گرد و غبار در محیط بکاهد.

ﮔﺰارش ﭘﺬﻳﺮش و درج ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ 3 - بورس اوراق بهادار تهران

5 ژوئن 2004 . ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﻛﻢ ﮔﻮﮔﺮد و ﻛﻢ ﻓﺴﻔﺮ . ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻗﺘﻪ اﺳﺖ . ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘـﻲ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. 3,600,000. ﺗﻦ. ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ . اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك ... ﮔﺮد .د. ﺑﻪ ﻋﻼوه دﻓﺎﺗﺮ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣـﺼﻮب در.

شن و ماسه - مروارید بندر پل

شن و ماسه برای کارهای ساختمانی به دو گونه تقسیم می شود. . شن و ماسه در بستر رودخانه باقي مي ماند که پس از کم شدن آب رودخانه ها اين منابع در دسترس قرار مي . تکه سنگهاي درشت را بعد از تعيين جنس آن در سنگ شکن هاي مختلف شکسته و خرد مي . آب رودخانه گرد گوشه بوده در صورتيکه دانه هاي شن و ماسه شکسته نيز گوشه است دانه هاي گرد.

سنگ شکن هیدروکن - بازرگانی نوین ماسه ساز

11 ا کتبر 2017 . فرایند خردایش در این نوع سنگ شکن هیدروکن یا مخروطی که به عنوان سنگ شکن . روغنی مخصوص بوده و مناسب معادن و کارخانه های خردایش مستقر در شرایط آب و هوایی . بوده و این موضوع باعث کاهش هزینه نگهداری و افزایش کارایی دستگاه می شود. . فیبر نخ دار یا چدی جهت محافظت قطعات داخل سنگ شکن در مقابل گرد و غبار

مسایل مربوط به جابجایی شن و ماسه و ذرات ریز )گرد و خاک( بوسیله باد .

14 جولای 2015 . در امان ماندن ساختمان ها، زمین های زراعی، خطوط لوله و شبکه های حمل. ونقل از خطر طوفان .. فرسایش یافته، کاهش سطح باروری خاک، و کم شدن ظرفیت نگهداری. آب رخ می نمایاند. . )بعد از قبیل مقايسه های پوشش سنگی، نمكزارها و يا پوشش گیاهی. .. و ساکنان، باید به جابه جایی ذرات و گرد و غبار به وسیله باد نیز توجه. کنند.

بررسی مشکلات تنفسی ناشی از مواجهه شغلی با گرد و غبار آرد در .

هدف از این مطالعه بررسی مشکلات تنفسی گرد و غبار آرد بر کارگران شاغل در صنایع. آرد خراسان رضوی و جنوبی می باشد. روش بررسی: این یک مطالعه مقطعی است که در 6 کارخانه تولید آرد در استان های . نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که عوامل مهم در شیوع علائم تنفسی و کاهش . نمونه کم (۱۹)، محققان را بر آن داشت تا مطالعه ای با.

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راﻫﺴﺎزي - دانشگاه بین المللی امام خمینی

6 ژانويه 2016 . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. 1. 3 اﻧﻮاع ﻟﻮدرﻫﺎ . 7 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻟﻮدر. اﺳﮑﺮﯾﭙﺮﻫﺎ. 6 .. ﺳﻨﮓ ﮔﯿﺮ. 13. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻟﻮدرﻫﺎ. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راﻫﺴﺎزي .. ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐُﻨﺪ . ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ. (. 1. ) ﻟﻮدر. ﻟﻮدرﻫﺎي. ﮐﻤﺮ. ﺷﮑﻦ. ازدو. ﻧﯿﻤﻪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. و. ﻗﺎدر .. ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر، دﺳﺘﮕﺎه را از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و روﻏﻦ و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

سنگ شکن هیدروکن - بازرگانی نوین ماسه ساز

11 ا کتبر 2017 . فرایند خردایش در این نوع سنگ شکن هیدروکن یا مخروطی که به عنوان سنگ شکن . روغنی مخصوص بوده و مناسب معادن و کارخانه های خردایش مستقر در شرایط آب و هوایی . بوده و این موضوع باعث کاهش هزینه نگهداری و افزایش کارایی دستگاه می شود. . فیبر نخ دار یا چدی جهت محافظت قطعات داخل سنگ شکن در مقابل گرد و غبار

سیلیس - سنگ شکن

سیلیس گرد از خردایش سیلیس به دست می آید و درصنعت در لاستیک سازی، غلیظ . این سنگ ها در یک منطقه بسیار کم شیب و گسترده که چون بصورت خلیج است، گردش . ترکیب شیمیایی، ساختمان کانی شناسی و خواص فیزیکی سیلیس، تعیین . است و در آجر ماسه آهکی و آجرسبک، کارخانجات تولید سیمان و بتن سبک به کار می رود.

ارزيابى مواجهه شغلى كاركنان يك كارخانه توليد سيمان با گرد و غبار .

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ . ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ/ . ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺎ 1/7 ﻭ 1/53 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮﺩ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ. ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺷﻴﺸﻪ، ﺳﻴﻤﺎﻥ، ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ، ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ . . .. ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ.

تحقیق و توسعه - مجتمع سنگ آهن سنگان

برنامه: نصب هیدروسیکلون در جریان باطله در محل سد باطله کارخانه کنسانتره. هدف: کاهش . طرح پژوهشی سیستم کاهش گرد و غبار مدار خردایش و دانه بندی سنگ آهن (ارجاع به مدیر مربوطه) . مخلوط کردن سنگ آهن دانه بندی از سنگ شکن ها به نسبت پرعیار، متوسط و کم عیار با یکدیگر ... زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن. 16.

تحقیق و توسعه - مجتمع سنگ آهن سنگان

برنامه: نصب هیدروسیکلون در جریان باطله در محل سد باطله کارخانه کنسانتره. هدف: کاهش . طرح پژوهشی سیستم کاهش گرد و غبار مدار خردایش و دانه بندی سنگ آهن (ارجاع به مدیر مربوطه) . مخلوط کردن سنگ آهن دانه بندی از سنگ شکن ها به نسبت پرعیار، متوسط و کم عیار با یکدیگر ... زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن. 16.

مقدمه - دانشگاه فردوسی مشهد

کارخانه های سیمان معمولا به لحاظ تولید محصولاتی که تولید Dust (گردو غبار) می کند باعث . در انتها گزینه های اصلاحی که می تواند به بهبود عملکرد زیست محیطی کارخانه ... ارزشهای مثبت در ماتریس باعث کاهش مقدار عددی اثرات منفی می شود. ... محدوده سنگ شکن:فقط از لحاظ تولید گرد و غبار دارای امتیاز منفی در ماتریس ایرانی می باشد.

مواجهه ی شغلی کارگران با گرد و غبار سیمان و اثرات آن بر عملکرد .

ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي رﯾﻪ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . و ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر ﺳﯿﻤﺎن .. ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ، آﺳﯿﺎب ﻣﻮاد،. ﺳﺎﻟﻦ. ﺧﺎك،ﮐﻮره، ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ،. آﺳﯿﺎب ﺳﯿﻤﺎن. و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي. در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ. ﻣﯿﺰان ﮔﺮد. و ﻏﺒﺎر.

Pre:سنگ ساز ساخته شده توسط من دست دوم
Next:دفتر شکن سنگ شکن کوچک قابل حمل زاویه پی دی اف