دا شانه  تاثیر

اثر مکمل یاری L-آرژینین بر پروفایل لیپیدی - مجله علمی دانشگاه علوم .5 سپتامبر 2015 . ﻟﯿﭙﯿﺪي و ﻗﻨﺪﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻤﻞ. L. -. آرژﯾﻨﯿﻦ. ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻣﻌﻨﯽ. دا. ري. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺒﻮد ... درﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺪون ﮐﻔﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. در. وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻗﺮار.دا شانه  تاثیر,ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻪ روش ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻴﻼﺗﺲ، ﻳﻮﮔﺎ و ﻓﻌﺎل راﻳﺞ ﺑﺮ داﻣﻨﺔ ﺣ9 ا کتبر 2013 . ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻳﻮﮔﺎ و ﭘﻴﻼﺗﺲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻜﺸﻦ، اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ، ﭼﺮﺧﺶ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻧﻪ، ﻓﻠﻜﺸﻦ و اﻛﺴﺘﻨﺸـﻦ آرﻧـﺞ، ﻓﻠﻜﺸـﻦ، .. ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﻮﮔﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﺷﺎره. ﻛﺮدﻧﺪ. ).15( ... دا. رد. ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻳﻮﮔﺎ در ﭘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آراﻣﺶ ﻛﺎﻣﻞ دروﻧﻲ در ﻓﺮد. اﺳﺖ. )13(. و زﻣﺎﻧﻲ.ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺎي ي ﺑﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﯽ اﺻﻼﺣ ﻨﺎت ﯾ ﺗﻤﺮ يا ﻫ2 ژوئن 2014 . دا. راي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري. ﻫﺎي. ﺳﺮ. ﺑﻪ ﺟﻠﻮي. ﺑﺰرگ. ﺗﺮ از. 46. درﺟﻪ. و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ. ﺟﻠﻮي. ﺑﺰرگ . اﺛﺮ. ﺑﺰرگ. ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﻪ. ي. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ.

طلب الإقتباس

تعليقات

متن کامل (PDF) - طب نظامی

24 آوريل 2010 . ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﻋﻀﻼﺕ ﺭﻭﺗﺎﺗﻮﺭ ﮐﺎﻑ، ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻟﻴﺴﺖ، ﺳﻨﺪﺭﻭﻡ ﮔﻴﺮﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ ﺷﺎﻧﻪ .. ﺍﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ. PNF. ، ﮔﺮﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ. ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ. ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﺎﻧﻪ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ... ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺩﺍ.

در رفتگی دو طرفه قدامی مفصل شانه بدنبال مصرف ترامادول

16 فوریه 2016 . ﺷﺎﻧﻪ ﺷﻮد . ﮔﺰارش. ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص. ﯾﮏ ﻣﻮرد. ﻧﺎدر. از در رﻓﺘﮕﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻗﺪاﻣﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ .. ﻣﺸﺎوره دا. ﺧﻠﯽ ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺸﻨﺞ در. 5. روز ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﺑﺎ ﺷﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺠﺪد در ﺧﻮاب.

اصل مقاله (1041 K) - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

و تاثیر آن بر در. د شانه و دامنه حرکتی. Abduction. طی آزمون در دو گروه از بیماران مبتال به سندرم گیرافتادگی شانه و. پارگی نسبی. عضالت چرخاننده کتف. می. ب. اشد.

ي ﺑﺎﻻي ﻛﺎم ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﻲ اﺗﺼﺎل ﻛﺎم و زﺑﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎر

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و از. 30. 35 ﺗﺎ. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﻲ. اﺗﺼﺎل ﻛﺎﻫﺶ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ارﺗﻔﺎع زﺑﺎﻧﻪ. ي ﺳﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﮋه. اي ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻨﮕﺮ اﺗﺼﺎل از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دا.

( ) ﻛﺸﺸﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﺑ

28 فوریه 2015 . ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار زاوﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ و ﺳﺮﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻛﺎﻳﻔﻮز در اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع .. دا. رد،. ﭘﺲ. ﻲﻣ. ﺗﻮان. اﻧﺘﻈﺎر. داﺷﺖ. ﻫﺮ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻴﻴﺗﻐ. ﺮ. در. وﺿﻌ. ﺖﻴ. ﺳﺘﻮن. ﻓﻘﺮات. ﺑﻪ. ﻴﻴﺗﻐ.

بررسی تاثیر ورزش درمانی در بهبود درد، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی شانه

نشــان دهنده تأثير بيشــتر ورزش درمانی در افزايش انعطاف شانه درگير در بيماران. مورد بررســی .. همچني ن در ابت دا ميانگي ن چرخ ش خارجی در گ روه ورزش.

ضرب‌المثل‌های مازندرانی - ویکی‌گفتاورد

(نفرین تأثیری ندارد). آسمون ونه لا ... شال کار بی‌بو کسو بخره، خی دار کوفا له دا; شال، پوسه کلا ره گیر بیارده . کنایه از کسی که از زیر مسئولیت شانه خالی می‌کند.

عملکرد عضلات شانه هنگام فلکشن بازو با و بدون بار در بیماران مبتلا .

ناحیه تنه می تواند بر کینماتیک لگن و کمربند شانه ای تأثیرگذار باشد. )10(. با توجه .. س یگنال ها ابت دا فعالی ت عضالت هن گام حداکثر انقب اض ارادی.

تاثیر تمرین پیلاتس بر دامنه حرکتی و ادم اندام فوقانی در سمت .

ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ آزﻣﻮن در ﻓﻠﮑﺸﻦ، اﮐﺴﺘﻨﺸﻦ، ﭼﺮﺧﺶ داﺧﻠﯽ وﭼﺮﺧﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻧﻪ، ﻓﻠﮑﺸﻦ ... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دا. ﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان. ﺑﻪ. اﯾﻦ ﻋﻠﺖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﭘﯿﻼﺗﺲ. در ﭘﯽ.

اعتبارسنجی نسخه ایرانی ایندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان .

ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : درد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺎﻧﻪ از ﻋﻮارض راﯾﺞ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺳﺘﮑﺘﻮﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن را ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ. ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰا. رﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻀﻮ در.

ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺘﻢ اﺳﮑﺎﭘﻮﻟﻮﻫﻮﻣﺮال و ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ﻋﻀ - مطالعات طب ورزشی

25 مه 2013 . ﺑﺮﺗﺮ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ. ورزﺷﮑﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در. ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ. دا .. ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﭘﺎرﮔﯽ ﻋﻀﻼت روﺗﯿﺘﻮرﮐﺎف ﺑﺮ رﯾﺘﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﻓـﺮاد ﺑـﺎ.

تاثیر برنامه ویژه آماده سازی بعد از عمل جراحی روی در رفتگی مکرر .

20 ا کتبر 2010 . ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﭙﻠﯿﻨﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روي ﺗﻌﺪاد دررﻓﺘﮕﯽ و دا. ﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ.

The immediate effect of Kinesio tape on the variation of shoulder .

18 ژانويه 2015 . دا. نشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 37 .. انجام شده روی تاثیر نوار کینزیوتیپ بر بازسازی وضعیت مفصل شانه در افراد.

ﺷﺎﻧﻪ و ي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻛﺎت ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﻴﻨﺰﻳﻮﺗﻴﭗ ﻋﻀﻼت ﺗﺮا

24 دسامبر 2014 . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﻴﻨﺰﻳﻮﺗﻴﭗ ﻋﻀﻼت ﺗﺮاﭘﺰﻳﻮس ﺑﺮ ﻣﻴﺰان درد. ،. ﺣﺮﻛﺎت. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ي. ﺷﺎﻧﻪ و ... ﻏﻴﺮاﻻﺳﺘﻴﻚ در اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه داﻣﻨﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺧ. ﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ. ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴ. ﺪا ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ) 22(.

ﺷﺎﻧﻪ و ي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻛﺎت ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﻴﻨﺰﻳﻮﺗﻴﭗ ﻋﻀﻼت ﺗﺮا

24 دسامبر 2014 . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﻴﻨﺰﻳﻮﺗﻴﭗ ﻋﻀﻼت ﺗﺮاﭘﺰﻳﻮس ﺑﺮ ﻣﻴﺰان درد. ،. ﺣﺮﻛﺎت. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ي. ﺷﺎﻧﻪ و ... ﻏﻴﺮاﻻﺳﺘﻴﻚ در اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه داﻣﻨﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺧ. ﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ. ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴ. ﺪا ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ) 22(.

بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک در یک مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد

17 سپتامبر 2017 . استاد،. ﮔﺮ. وه. ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﺑﻬﺪ. ا. ﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي،. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘا. ت. ﻋﻠﻮ. م. ﺑﻬﺪ. ا. ﺷتﯽ. ، دا. ﻧﺸﮑﺪ .. ﺑﺮاي ارزﯾاﺑﯽ خطﺮ ﺗجﻤعﯽ و ﺗأثﯿﺮ ﻣﺪاخالت استفاده ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧتاﯾج .. ﮔﺮدن/ ﺷاﻧﻪ. 4. 13. 4. 15. ﺑازو/ ﻣچ/. دسﺖ. 8. 18. 8. 18. در اﯾن ﻣطالعﻪ از طﺮﯾق طﺮاﺣﯽ و ساخﺖ ﻣﺤل استﻘﺮار.

مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به م

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼت ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻤـﺎران و اﻓـﺮاد. ﺳﺎﻟﻢ. و. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧ. ﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑـﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺘﺨﻮان. ﮐﺘـﻒ ... ﭼـــﺮﺧﺶ دا. ﺧﻠـــﯽ ﺷـــﺎﻧﻪ و ﻗـــﺪرت دروﻧﮕـــﺮاي. ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪﮔ. ﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در دﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ واﻟﯿﺒﺎﻟﯿﺴﺖ. ﻫﺎ.

تاثیر برنامه ویژه آماده سازی بعد از عمل جراحی روی در رفتگی مکرر .

20 ا کتبر 2010 . ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﭙﻠﯿﻨﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روي ﺗﻌﺪاد دررﻓﺘﮕﯽ و دا. ﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ.

ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺘﻢ اﺳﮑﺎﭘﻮﻟﻮﻫﻮﻣﺮال و ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ﻋﻀ - مطالعات طب ورزشی

25 مه 2013 . ﺑﺮﺗﺮ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ. ورزﺷﮑﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در. ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ. دا .. ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﭘﺎرﮔﯽ ﻋﻀﻼت روﺗﯿﺘﻮرﮐﺎف ﺑﺮ رﯾﺘﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﻓـﺮاد ﺑـﺎ.

بررسی تاثیر ورزش درمانی در بهبود درد، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی شانه

نشــان دهنده تأثير بيشــتر ورزش درمانی در افزايش انعطاف شانه درگير در بيماران. مورد بررســی .. همچني ن در ابت دا ميانگي ن چرخ ش خارجی در گ روه ورزش.

دا شانه  تاثیر,

ﺷﭙﺶ ﺳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﯼ واﻟﺪﻳﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن

ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ و روزﯼ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺁن اﺣﺘﻴﺎج دا. رﻧﺪ . واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻧﺎ اﻣﻴﺪﯼ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮادﯼ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻧﺴﺎن ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ. اﺛﺮﯼ در . ﺷﺎﻧﻪ. ﮐﺮدﻩ. و ﺷﺎﻧﻪ را روﯼ ﺣﻮﻟﻪ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ . ▫. اﮔﺮ ﺷﭙﺶ ﻣﺮدﻩ. ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﺪ، ﺁن ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ . اﻣﺎ ﭼﻮن.

أ ر ا رات ا ا ا دا ا زا ر درا ا را - -

3 آذار (مارس) 2014 . اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺒﻴﺎن ﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﻣﺪى وﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ،. اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓﺮاد .. إن وﺿﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﻔﻴﺰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ. (. اﳌﺆﺳﺴﺎت،.

مقایسه اثر لیزر کم ‌توان با اولتراسوند درمانی در درمان تاندونیت کلاهک

اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ درﺟﻪ درد در ﺣﺮﮐﺖ اﺑﺪاﮐﺸﻦ ﺷﺎﻧﻪ از. 06/1. ± . ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮋاد و ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ... ﭼﺮﺧﺶ دا. ﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻟﯿﺰر ﮐﻢ. ﺗﻮان. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

Pre:فرآیند ساخت ورق میکا
Next:در مقیاس کوچک مراحل