پودر سازی و واحد الک برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ

پودر سازی و واحد الک برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ,Khatemeh Yafteh.xlsx - شرکت فولاد مبارکه اصفهاناﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ... اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ در ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺿﻤﻦ اﺣﯿﺎ ... ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﺘﺮاﺳﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ... ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ أﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮأﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪورق ﻧﻮرد ﺳﺮد در ﺧﻂ ﺗﺎﻧﺪم ﻣﯿﻞ.پودر سازی و واحد الک برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ,e-tp-270 - استانداردهاي نفت وگازو ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ، واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ،. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و . ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، اﻧﺘﻘﺎل، .. careful analysis of the many desired properties for .. These coating shall be applied in factory. 9-1-3. ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي. ﭘﻮدر اﭘﻮﻛﺴﻲ. ﭘﻴﻮﻧﺪ.پودر سازی و واحد الک برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ,شامل ویژه نامـه صنعت آجــر و سفـال - Ceramic World Webاز مطالب، مقاالت و عکس ها به صورت مکتوب و یا در فضای الکترونیک صرفا با مجوز کتبی از ... طی سال های اخیر واحد تحقیق و توسعه بیشتر بر طرح و نقش محصوالت . نشده و این صنعت بومی سازی نشده ... را به صورت متمادی، پس از رکود طوالنی ناشی از قیمت نفت پایین و . تجزیه تحلیل روند ماهیانه )نمودار 3(، ارقام نشان می دهد که این.

طلب الإقتباس

تعليقات

آزمایش الک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آزمایش الک را می‌توان بر روی تمام مواد آلی و غیر آلی دانه‌ای شامل ماسه، تکه سنگ‌های خُرد شده، رس، گرانیت، فلدسپار، زغال سنگ، بسیاری مواد گرده‌ای و حتی دانه‌های غلات نیز.

شاخص های احصائیوی ربع اول - اداره مرکزی احصائیه

برویـت آنهـا پالنهـای آینـدۀ خویـش را مسـتند سـازی نمـوده و بادرنظرداشـت چالشـهای . لــه مخــی پــه هیــواد کــی د احصائیــوی ارقامــو د راټولولــو، توحیــد، تحلیــل او . دی خپرونـی پـه ال بډاینـی او ښـه والـی کـی د احصائیـی لـه مرکـزی اداری سـره مرسـته وکـړی. .. نفت خام. Mn Afs. 0.0 . 101.6. میلیون افغانی lime. Ton. مرتبه times 7.0. 7170.4.

پيمان افضل | سامانه کانسار زمین

عضو کمیته نفت، گاز و زغال¬سنگ در معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد از . لوح تقدیر پژوهشگر برتر بخش مهندسی معدن دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال 1390 . Identification of uranium targets based on airborne radiometric data analysis by ... 36- پی جویی کانسار های کرومیت با استفاده از مدل سازی های مولتی فرکتالی.

مهندسی شیمی صنایع گاز.نفت. پتروشیمی

كلمات كليدي: نفت خام، تقطير،اساس كار دستگاههای تقطیر، واحد قیر و راهسازی، .. از این ستون تقطیر برای كارهای تحقیقاتی، تولیدی و شبیه سازی و غیره استفاده می شود. .. 7- انجام تجزیه و تحلیل ریسک سیستم و زیرسیستم و مشورت با مدیریت در .. هسته ای قابل استفاده باشد، پودر UO2 سپس فشرده می‌شود و به شکل قرص در می‌آید.

مشاهده مقاله | اهمیت سطح در دنیای نانو - سیستم جامع آموزش فناوری نانو

کاربرد فناوری نانو در بهینه سازی فرمولاسیون کودهای شیمیایی ... برای بررسی بیشتر، اکسید شدن آلومینیوم را در نظر بگیرید. . سوخت‌های جامد مانند پودر آلومینیوم در برخی کاربردهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. . مانند: زغال چوب و زغال سنگ. . همان‌گونه که می‌دانید، در ابعاد نانو، خواص نوری، الکتریکی، مغناطیسی و شیمیایی مواد.

Untitled - Aquatic Commons

واحد. علوم تحقیقات تهران. دانشکده. علوم و فنون دریایی. ،. گروه. شیمی دریا .. تجزیه و تحلیل داده. اه. -4. 1. تحلیل داده. های به دست آمده از استفاده نانولوله .. شماتیک روش قوس الکتریکی ... ترکیبات نفتی توسط صنایع و کارخانه هاي مختلفی از جمله پاالیشگاه هاي نفت .. سازي مكانیكي تغییر شكل پالستیك شدید ذرات پودر در زمان.

لیست آخرین مقالات | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

11 سپتامبر 2016 . کتابخانه الکترونیک · ارتباط با ما . تجزيه و تحليل نقش مهندسي ارزش در پروژه‌هاي صنعتي( ارائه يك مدول . مكان يابي زيست محيطي استقرار واحدهاي فولاد سازي در استان يزد .. بررسي نقش و اهميت معادن سنگ آهن و زغال سنگ در توسعه صنعت فولاد كشور . نگاهي اجمالي به طرح تزريق پودر زغال به كوره بلند ارايه شده.

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

بهینه سازی پارامترهای موثر در تولید پودر پروبیوتیک باکتری لاکتوباسیلوس . مقایسه روش سرمایش- گرمایش و پرتودهی در تهیه هیدروژل های پایه آمیزه پلی وینیل الکل/سدیم آلژینات . مطالعه میدانی انواع دکل های حفاری و تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده آن .. بررسی انتقال حرارت همرفت و تابشی در کوره واحد نمکزدایی نفت خام.

پودر سازی و واحد الک برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ,

راﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ - وزارت نفت

ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﮥ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده و ﻗﺪرت ﻓﻬﻢ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ را. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .. ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮔﺮدد . .6. دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻫﺎ ... ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺯﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖ. : ۱. ∫∞ .. ﺳﺮﺑﺎﺭﺓ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺏ ، ﺳﺎﻳﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﻭﻻﻥ. ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ . ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺘﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻟﻚ ﻛﺮﺩﻥ.

اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی .. بررسی میزان جذب فلزات سنگین از محلول های آبی توسط جاذب های نانو هیبریدی اکسید تیتانیوم- پلی وینیل الکل . Modeling and analysis of thermal conductivity of sandstone at high pressure . مدل سازی ریاضی تفکیک گردو فازی واحد بهره برداری سروستان با نرم افزار.

ﻫﺎﻱ ﺗﮑﻨﻮﺳﻮﻝ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺎﮎ - مجله علوم و فنون کشاورزی و .

3 نوامبر 2015 . ﻫﺎﻱ ﺗﮑﻨﻮﺳﻮﻝ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﻧﻔﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﺎﮐﺮﺥ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺧﺎﮐﺮﺥ ﻏﻴﺮﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ. ﺩﺍﺩ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ . ﻣﺘﺮﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺧـﺎﮎ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ... ﺩﺭ ﺭﻭﺵ. ﭘﻮﺩﺭﻱ ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺸﺪﻩ،. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ. ﺍﺯ ﺍﻟﮏ. ۲۷۰. ﻣﺶ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ. ﺩﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺫﺭﺍﺗﻲ . ﻫﺎﻱ ﺭﺱ ﺧﺎﻟﺺ. ﺳﺎﺯﻱ ﺷـﺪﻩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻣﻼﺡ ﻣﺤﻠﻮﻝ، ﮐﺮﺑﻨﺎﺕ. ﻫﺎ، ﻣـﻮﺍﺩ ﺁﻟـﻲ، ﺍﮐﺴـﻴﺪﻫﺎﻱ . ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ. ﻧﺮﻡ.

اصل مقاله (1183 K)

زيستی واحدهاي صنعتی، تبديل پسماند. هاي آن. ها. به زغال. زيستی. به. عنوان راه .. سازي. کرت. هاي آزمايشی. ابتدا بقاياي گياهی و سنگ. و سنگ. ريزه. موجود در. خاک انتقال داده شده هوا . آذر و دی. 1396. زغال. زيستی. يته. ه. شده. در. هاون. به. شكل. پودر. در. آمده. ازو. الک. دو. ميلی. متري . انجام تجزيه و تحليل آماري، ابتدا بانک اطالعاتی. داده. هاي.

لیست طرهای انجام شده در سال های قبل (لینک خلاصه طرح های موجود در .

11 ژوئن 2016 . طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد پلی استر پلی ال (Polyester Polyol) . طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد ظروف و كيسه های تجزيه پذير گياهی از نشاسته ذرت . طرح توجیهی ( امکان سنجی ) واحد تبديل نفت خام فوق سنگين به قير و . .. 3- محاسبات و تحلیل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از.

مقاله‌ها - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

Evaluation of thermal fire hazard of 10 polymeric building materials and proposing . و چهارمین همایش ملی عمران شهری دانشکده آزاد اسلامی واحد سنندج 13، 14، 15 اسفند ماه . Influence of Mineral Powder Content on the Fracture Behaviors and Ductility of . Analysis and Design Recommendations for Diagonally Stiffened Steel Plate.

ثبت برند دیجی کالا - ثبت برند سفیر

30 ژانويه 2017 . . روغن نگهدارنده چوب، ماده تثبیت کننده آب رنگ، لاک الکل ها، رنگ آستری برای شاسی . برنز، گرد موغ (پودر برنز)، لعاب ها (لاک ها)، ماده کرئوسوت برای محافظت چوب، . روغن ماشین برای مصارف صنعتی، روغن یا گریس محافظ چرم، زغال سنگ ... مواد سنگی، سخت سازی مواد، اطلاعات عمل آوری مواد طبقه ۴۲: تجزیه تحلیل برای.

نیروگاه گرمایی چگونه کار می‌کند؟ - از صفر تا صد - وبلاگ فرادرس

28 مه 2018 . این تجهیز وسیله‌ای برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی است. ژنراتور با کمک نوعی از . در این نوشته اجزاء مختلف یک نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز را شرح می‌دهیم. . از دیگر کاربرد‌های آن می‌توان به جداسازی اجزای مرطوب از پودر زغال‌سنگ اشاره کرد. فن ID: علت . هر دودکش برای استفاده در دو واحد صنعتی کافی است.

دکتر جلیل وحدتی خاکی - دانشگاه علم و صنعت ایران - قطب علمی فناوری .

ترمودینامیک ، تولید آهن ، فولاد سازی ، محاسبات فرآیند های متالورژی استخراجی ، اصول . Synthesis of TiO2-Al-C Powder Mixture", Iranian Journal of Materials Science .. وحدتِی خاکی "بررسی اثر دما و مشخصات زغال بر احیا مستقیم پلت اکسِدی سنگ آهن .. الکتریکی در واحد گندله ساری" سمپوزیوم فولاد 79، اهوار- شرکت فولادخوزستان.

اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی .. بررسی میزان جذب فلزات سنگین از محلول های آبی توسط جاذب های نانو هیبریدی اکسید تیتانیوم- پلی وینیل الکل . Modeling and analysis of thermal conductivity of sandstone at high pressure . مدل سازی ریاضی تفکیک گردو فازی واحد بهره برداری سروستان با نرم افزار.

آزمایش الک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آزمایش الک را می‌توان بر روی تمام مواد آلی و غیر آلی دانه‌ای شامل ماسه، تکه سنگ‌های خُرد شده، رس، گرانیت، فلدسپار، زغال سنگ، بسیاری مواد گرده‌ای و حتی دانه‌های غلات نیز.

پودر سازی و واحد الک برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ,

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه - شرکت پالایش نفت تبریز

30 آگوست 2013 . اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎري ﯾﺰدان دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮﯾﺶ را در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘـﺸﺖ ﺳـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ .. ﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻻﯾﻢ .. داﻧﻪ و در ﺳﯿﺎل ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ . ﻫﺎي ﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوري ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺷﺮح داده ﻣﯽ .. ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰار دﻗﯿﻖ، ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل .. ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ. در اﻣﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ واﺣﺪﻫﺎي. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دارد . ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ.

لیست آخرین مقالات | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

11 سپتامبر 2016 . کتابخانه الکترونیک · ارتباط با ما . تجزيه و تحليل نقش مهندسي ارزش در پروژه‌هاي صنعتي( ارائه يك مدول . مكان يابي زيست محيطي استقرار واحدهاي فولاد سازي در استان يزد .. بررسي نقش و اهميت معادن سنگ آهن و زغال سنگ در توسعه صنعت فولاد كشور . نگاهي اجمالي به طرح تزريق پودر زغال به كوره بلند ارايه شده.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . ﻋﺎدل ﺳﺎﮐﯽ. 49. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻧﯽ. ﺳﺎزي و. ﻣﻨﺸﺄ. ﻣﺲ ﭼﯿﻨﻪ. ﺳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺸﻤﻪ. ﮐﻨﺎن ﺗﺴﻮج،. اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ .... . ... اﻟﮏ. 42/0. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮﮐﻦ، ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ،. ﭘﯿﺮﯾﺖ، ﻫﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ، ﭘﯿﺮوﮐﺴﻦ و . 60. ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﭘﻮدر ﺷﺪ. 10. ﮔﺮم از ﭘﻮدر. ﺳﻨﮓ. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ اﯾﺰوﺗﻮﭘﻬﺎي. Rb-Sr .. از ﺟـــﻨﺲ. ﮔـــﺎﺑﺮو، دﯾﻮرﯾـــﺖ،. ﮐﻮارﺗﺰﻣﻮﻧﺰودﯾﻮرﯾـﺖ. درون واﺣـﺪ. ﻫﺎي. آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﯽ و ﺗـﻮده. ﻫـﺎي.

سيمان

در فرايند آماده سازي مواد اوليه جهت تهيه سيمان، بايد اين مواد كاملاً به شكل پودر درآيند. . در اين روش، پودر سنگ آهك و خاك رس به صورت خشك با يكديگر مخلوط مي شوند و . از آنجا كه هر ماده بازتاب مخصوصي از اشعه X دارد، با تحليل طيفهاي بازتابي از نمونه . خوراك كوره از بالا همراه با درصدي پودر ذغال كك وارد كوره مي شود كه ذغال در مجاورت آتش و.

فهرست اولویت های تدوین و تجدیدنظر در سال 97.xlsx

29, 25, 11683-6, کارتهای شناسایی -کارت های حافظه نوری -روش ذخیره سازی خطی قسمت 6- ... 117, 113, 12119, :وسایل نفت سوز- مقررات عمومی و روشهای آزمون, JIS S 3031 : ... واحدهای فراساحلی ثابت و متحرک تاسیسات الکتریکی - قسمت ششم - تاسیسات ... کاغذ ومقوا -لوله های میانی -قسمت8-تعیین مدول خمشی با تجزیه و تحلیل کیفی.

پيمان افضل | سامانه کانسار زمین

عضو کمیته نفت، گاز و زغال¬سنگ در معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد از . لوح تقدیر پژوهشگر برتر بخش مهندسی معدن دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال 1390 . Identification of uranium targets based on airborne radiometric data analysis by ... 36- پی جویی کانسار های کرومیت با استفاده از مدل سازی های مولتی فرکتالی.

Pre:کار از فک ها فیلم ها
Next:طلا ارزان تر شکن سنگ