گزارش پروژه پی دی اف شرکت آیر

گزارش پروژه پی دی اف شرکت آیر,ﻣﺤﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل - نشریه مهندسی صنایع9 جولای 2012 . اي اﺟﺘﻨﺎب. ﻧ. ﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر. در ﭘﺮوژه. ﻫﺎ. اﺳﺖ . وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ. ،. ﻧﺒﻮد. ﻗﻄﻌﯿﺖ . ﻫــﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎﺗﯽ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. اي در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ. ﭘـﺮدازد . ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ... ﮔﺰارش. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺴﮏ، ﻧﻘﺶ. ﻣﺤﻮري در. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ. داﺷﺖ . ﺗﺸﺮﯾﺢ وﯾﮋﮔﯽ.گزارش پروژه پی دی اف شرکت آیر,گزارش پروژه پی دی اف شرکت آیر,پیشرفت کنترل ایدز گزارش جمهوري اسالمي ایران در - unaidsگزارش. پیشرفت کنترل ایدز. در. جمهوري اسالمي ایران. در. بار. ۀ. پايش اعالني . پيشگيری. از. اعتياد o. دکتر. کامبيز. محضری،. کارشناس. پروژه. گلوبال. فاند. در ... اي. کلي همه. گیري ایدز. در ایران. در اين قسمت. وضعيت کلي همه. گيري اچ. آي. وي و .. :asureuppressuredown/HCProf/Find/Toolkit/Plank4Tool1.pdf.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو . PDF created with pdfFactory Pro trial version .pdffactory . اي. اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮد آﻏﺎزﮔﺮ ﺣﺮﮐـﺖ. ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺑﻌﺪي ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻫﻪ. 1950. و. 1960. ﻣﯿﻼدي در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ... ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﺩﺍﺩﻥ. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ. ﻣﻴﻠﻪ ﺍﻱ. ﻣﻨﺒﻊ. ﺩﺭ. ﻣﻘﻴﺎﺱ. ﺯﻣﺎﻥ . Project. Schedule 7. (PS7). ﺭﺳﻢ.

طلب الإقتباس

تعليقات

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه های توسعه فناوری در . - مدیریت نوآوری

یک الگوی مدیریتی برای پروژه های توسعۀ فناوری طراحی و پس از طی مراحل اعتبارسنجی، به عنوانPMBoK استاندارد .. شرکت هاست که نخستین بار توسط کوپر- از دانشگاه مک مستر- معرفی گردید. ... برای ارائه گزارش و یافته های نهایی پژوهش، پﺲ از توصیف وضع کلی پروژه های سولفیران و ال.ان. جی، عمده ... فرآیند پیشرفت و پی گیری.

مشخصات پروژه های اجرا شده معماری سازمانی و طرح جامع فاوا در کشور

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﯽ ﺷﺪه، ﭘﺮوژه. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ه اﺳﺖ ﺟﻤﻊ. ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺎوا. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه. ﻮده ﻣﺪﻧﻈﺮ .. ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورز. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮم و واﮐﺴ. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺘﺸﺎر. ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه.

Iran Air

»هما« )پروژه هزينه هاي عملياتي و پروژه پرداخت حقوق. کارکنان شرکت( مورد . شرکت هواپيمايي هلندي KLM مرکز کامپيوتر »هما« . »هما« به شبكه انفورماتيكي 13- دي ماه سال 1380: دولت متصل شد .. نقايص و اشكاالت احتمالي در برنامه ريزي را گزارش. مي دهد.

بکارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺮوژه و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در . ﺷﺮﮐﺖ. ﺟﻨﺮال. اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ. ﻣﻄﺮح. ﺷﺪ . ﭘﺲ. از. آن. اﺟﺮاي. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ارزش. ﺑﻪ. ﺻﻮ. رت. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. آﻣﯿﺰ. در. ﻧﯿﺮوي. درﯾﺎﯾﯽ .. ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ... اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح، ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﭘﯽ آﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه - مدیریت برنامه ریزی تلفیقی - شرکت ملی نفت

ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﭘﺮوژه در ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ . ھﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﺪ . ﺳﺮدرﮔﻤﻲ اﻓﺮاد در اراﺋﻪ ﮔﺰارش در آن واﺣﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ، ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

گزارش عملکرد صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1389

نمودار اعتبارات پروژه هاي تحقيقاتي مصوب و سرانه آن در کميته هاي تخصصي . گزارش پرداخت ها به شرکت هاي دانش بنيان. پروژه ... طراحي بهينه سيستم هاي لرزه اي ... سنتز و شناسايي کمپلکسهاي فلزات واسطه حاوي ليگاندهاي دي تيون مشتق از تري آزين .. پي.اس. فضايي. ستاد هوا- فضا. كاوش كام. 93. 0. 19/3/89. 12/3/89. 1/1/88. 100.

پایداری بر موفقيت پروژه با رویكرد ارائه چارچوب شناسایی عوامل موثر

ارائه چارچوب شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه با رویکرد پایداری . امروزه سازمانها و شرکت ها به منظور افزایش مزیت رقابتی خود، علاوه بر این که منافع اقتصادی و . در پی تغییرات عمده در دنیا، توسعه پایدار بعنوان یک هدف مهم استراتژیک جهانی در آمده است. . عملکرد اقتصادی به سهامداران، عملکرد پایدار برای کلیه ذی نفعان را گزارش.

دانلود رایگان گزارش کارآموزی عمران در ایستگاه مترو | کالج پروژه .

مشخصات پروژه مشخصات فنی پروژه موقعیت و شرایط . چکیده ای از مقدمه آغازین " گزارش کارآموزی عمران در ایستگاه مترو " بدین شرح است: امروزه با گسترش . قالب بندی : pdf. قیمت : . دانلود رایگان گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا.

رویکرد اکوسیستمی کنوانسیون تنوع زیستی - UNDP in Iran

امیدوارم مطالب ارائه ش ده در این کتاب براي مدیران پروژه هاي تاالبي و س ایر خوانندگان سودمند باشد و روشهاي نوین مدیریت و ... طی یک بازدید کوتاه میدانی شرکت کنندگان از نزدیک شاهد معضالت و ... افزای ش ده درص دی س طح آب این تاالب تأمین نش ده ... گرفته اس ت، گزارش اتی در خصوص کش اورزی و ساختار.

مدل ارزیابی پیچیدگی پروژه¬های ساخت‌ و ساز بزرگ در ایران - رویکرد .

24 جولای 2016 . ،2. تابستان. 1395. 101. مدل ارز. ابی. پی. یچی. دگ. ی. پروژه. های. ساخت. و. ساز . لحاظ پیچیدگی مورد مقایسه قرار گرفتند و پروژه بیمارستانی. پ. یچیده .. دا. سهامداران( و عدم. قطع. تی. اهداف و روش. ها. بیان. یم. کند . استیوارت. ] 26 .. خبره در پژوهش شرکت داشته ... به عنوان شاخص اصلی در پیچیدگی پروژه گزارش شد.

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه - pmtct

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﭘﺮوژه. •. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش. •. ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﮔﺰارش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي از. ﻃﺮح روﺟﻠﺪي در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ ... PDF. ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺰارش. ) ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻗﺎﻋﺪه ذﯾﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ. ﺪﻨﻧﻤﺎﯾ. : در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮوزآوري ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺎﯾﻞ. ﻫﺎ. ، ﻋﺪدي. 8. رﻗﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو رﻗﻢ .. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻧﺎ راﯾﺎﻧﻪ.

ﻣﺤﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل - نشریه مهندسی صنایع

9 جولای 2012 . اي اﺟﺘﻨﺎب. ﻧ. ﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر. در ﭘﺮوژه. ﻫﺎ. اﺳﺖ . وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ. ،. ﻧﺒﻮد. ﻗﻄﻌﯿﺖ . ﻫــﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎﺗﯽ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. اي در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ. ﭘـﺮدازد . ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ... ﮔﺰارش. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺴﮏ، ﻧﻘﺶ. ﻣﺤﻮري در. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ. داﺷﺖ . ﺗﺸﺮﯾﺢ وﯾﮋﮔﯽ.

واحدهای خدمات مشترکین شرکت های برق آب و فاضلاب ، گاز و مخابرات و .

2 جولای 2015 . پروژه. تحلیل،طراحی و پیاده سازی. س. امانه یک. پ. ارچه خدم. ات. س. فرا . درج در. وبگاه. درس. : 31. /1/. 1394. آخرین. مهلت ارسال. گزارش. پیشنهاد. : 15 ... در ایر. ان در عرصه صنایع دستی فعالیت می کنند که معادل همین ظرفیت هم در کشور وجود دارد که بکار ... دا. شت . اما. زیر. ساخت. هایی. که. برای. گردشگری. الکترونیکی. الزم.

در توسعة میدان گازي پارس جنوبي - انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت

پروژه. نمايشگاه. همايش. مصاحبه. گزارش شركت ها. اخبار انجمن. فني-مهندسي. ضرورت تعديل .. مي گويند شركت خارجي اي كه ليسانس پروژة پي وي سي مجتمع. پتروشيمي.

مدیریت پروژه ارائه خدمات

دستورالعمل تهیه و بروزسانی برنامه زمان بندی پروژه توسط پی. مانکاران. 22 . گزارش. دهی. به. ذی. نغعان. پروژه. مقدمه. شرح ودمات. سواب کاری. معرفی شرکت. شرکت های.

مدیریت پروژه - مهندس آرش احمدی اصفهانی

مدیر پروژه برای یک شرکت مشاوره: فعالیت ها را برنامه ریزی، زمانبدی وکنترل می کند تا با استفاده از م .. فرایندی، تاییدیه رسمی کار و تهیه مستندات اختتامی مانند گزارش نهایی پروژه و گزارش تجارب کسب شده . بنابراین تالش و زمان زیادی باید صرف فرایند برنامه ریزی شود و برنامه ریزان باید دا .. تهیه نرم اف .. انواع مختلف پی.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوران ﭘﺮوژه آﻣﻮزﺷﯽ ﮥ دﺳﺘﻨﺎﻣ

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮردﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ. اي دارﻧﺪ . ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز. ﺑﺎور ﺑﻪ ز. ﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺮوژه. اي ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده .. ﺷﺮﮐﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﻨﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوران ﭘﺮوژه ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﺎب داﮐﺘﺮ . ﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده. وﻋﺎم ... اف. ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ راه. ﻫﺎي ﮐﺸﻮري . دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ . ﺻﻨﻒ ﺑﻨﺪي ﮔﺰارﺷ.

ارزیابی و اولویت بندی پروژه های انکشافی پیشنهادی گزارش 1395 .

گزارش. ارزیابی و اولویت بندی پروژه های انکشافی پیشنهادی. برای سال مالی. 1395. 10 .. مه. :۱. فهرست. پروژه. ها. پی. ی. شنهاد. ی. جد. دی. سال. مال. ی. ۱۳۹۵. شامل. اولو. تی. اول .. )شرکت. برشنا و. وزارت. معادن(. مربوط به سکتور زیربنا،. ۱. واحد آن. )وزارت .. اف سکت. ور. خصوصی، زراعت و انکشاف دهات و حکومتداری کمترین سهم را دارا میباشد.

سنجش اثرات و حسابدهی - PSEA Task Force

اﻳﻦ رهﻨﻤﺎ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﺮوژﻩ و رؤﺳﺎء ﮐﻪ. داراﯼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ... ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﺣﻮﯼ هﻔﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ورﮐﺸﺎپ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﻧﺎﻳﺮوﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ... ﭘﯽ ﮔﻴﺮﯼ، اﺑﺮاز ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﮔﺬارش دهﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازﻩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زودﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در .. ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺘﻮان ﻳﮏ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎهﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .. در ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻴﺪ اﻳﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪ،.

گزارش پروژه پی دی اف شرکت آیر,

استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)

30 نوامبر 2004 . ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮔﻠﺴﺘﺎن. اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎی. ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار. ﺗﻬ .. ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿ. ﮑﺮﺑﻨﺪی. 43 ... ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل. 6. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻧﺮم اﻓﺰار. ﻧﺮم اﻓ. ﺰار. (. ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ. –). ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﮐﺪ. (Source) .. mmohammadialef .پ .ا. 8:00. اﻟﯽ. 16:00. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤ. ﺪی. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ.

فرمهای مربوط به پروژه تخصصی

16 جولای 2016 . نمودار مراحل انجام پروژه (Word- PDF). طرح پیشنهادی پروژه . PDF). شیوه نامه نگارش گزارش پروژه(Word ) . دستورالعمل ارزشیابی کارآموزی/ پروژه pdf.

طراحي مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه هاي احداث خطوط مترو: مورد مط

ارائه آنالین: 5 دی 1395. کلمات کلیدي: مدل. انتظارات. ذینفعان. پروژه. مترو. 227. -1. مقدمه. صنعت ساخت یكي . برقراري ارتباط با آن ها نیازمند برنامه اي شفاف و منسجم مي باشد. در این. پروژه ها . درگیر با پروژه مانند پیمانكاران جزء و تأمین کنندگان شرکت عمرانی است. ]4[. امروزه بسیاری از ... توجه به نظام گزارش دهی پروژه. 4. اهمیت به محدوده.

Pre:شرکت تجهیزات معدن در استرالیا
Next:سنگ معدن نمک در یمن