نوار باریک سنگ زنی ماتریس نوع دستگاه

کاربـرد منسـوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه - ستاد ویژه توسعه .سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 14۰4 به دستگاه های اجرایی ابالغ شد 2. 2 ... تأکیــد کــرد کــه این امــر می تواند منجر بــه مدل های ICANشــرکت در بســتر .. تاریــخ زن خوراکــی و شــیمیایی تولیــد می کنــد. .. میکــرو و مــزو در ماتریس هــای پلیمــری پخــش یون هــا و مولکول ها را تســهیل .. نوار مقیاس نشانIبه عنوان دوپ کننده و ).نوار باریک سنگ زنی ماتریس نوع دستگاه,لینک دانلود - تیغ اره نواریتعریف: براده برداری به وسیله لبه های تیز و برنده متوالی در یک خط باریک را اره کاری می . پنج روش معمول اره کاری (با نگاه به انواع ابزار برش ) به شرح زیر وجود دارد: . ۲- تیغه اره به صورت نوار یا تسمه، پیوسته و انعطاف پذیر که دارای دندانه با جنس سخت بوده و لبه . Matrix 4, H51-5-1-2 ... روش براده برداری شبیه روشهای سنگ زنی است.نوار باریک سنگ زنی ماتریس نوع دستگاه,خبري، آموزشي- سال سیزدهم - شماره 147 - اردیبهشت 192 -1396صفحه .24 جولای 2017 . مقاله: نشر الکترونیک، انواع آن و اثر آن در نشر چاپی .... 62 .. راجع به چاپ ســنگی صحبت کنم، زمانی که به من. اختصــاص داده بودند .. دستگاه بســته بندی، کاغذ بســته بندی و تسمه زنی،. همه نوع ماشین .. نوار باریک شــکل بگیــرد. ضخامت .. تولید و ساختار سازمانی، اغلب منجر به ساختار ماتریسی. در سازمان می.

طلب الإقتباس

تعليقات

ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه فرهنگستان/دفتر پنجم فرهنگستان .

. مدل قطعیتی---en:deterministic model · خط لوزی‌نشان---en:diamond lane · مدل تقاضای مستقیم---en:direct demand model · مدل تقاضای تفریقی---en:disaggregate.

همه دانشکده ها - ورود پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

263, مدل سازی دستگاه توپوگرافی قرنیه, محمد حداد فرحمند, دانشکده تحصیلات .. 830, نانوذرات MgO در ماتریس موردنیت بزرگ، سنتز شده از طریق مسیر شیمی سبز ... کاسنی بر صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی و فلور میکروبی روده باریک جوجه‌های گوشتی .. 1140, مقایسه هوش معنوی، خودکارآمدی و مسئولیت پذیری در دانشجویان زن متأهل و.

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ DQ/IQ/OQ/PQ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ - نشریه آزمایشگاه برتر

ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻧﻮع ﻓﯿﺒﺮ، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮه) و ﯾﺎ "ﻣﻘﺪار" ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ . ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ: ﺑﺮای ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻠﯽ، ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک. . و ﺑﺮای اﺳــﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه، ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ . ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺷــﮑﻞ ۴ ﺑﺎ ﻗﺮار دﻫﯽ ﻧﻮار روﺷــﻦ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﺳــﭙﮑﺘﺮاﻟﻮن در زاوﯾﻪ اﻧﻌــﮑﺎس ﻧﻮری ﻣﯽ ﺗﻮان.

ﻓﺼﻞ دوم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮش و داﻳﮑﺎت

اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی (ورق ﻫﺎی ﻣﺪل وﺑﺎزی ﻫﺎ) . ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺑﻠﻮک. ﺑﺮش ﻧﻬﺎﻳﯽ. رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻟﺒﻪ ﻫﺎ. ﭼﺴﺐ زدن. ﮔﺮد ﮐﺮدن ﻋﻄﻒ ﺑﻠﻮک. ﭼﺴﺐ زدن ﺷﻴﺮازه . ﺣﺮﮐﺖ از روی ﻧﻮار ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی، اﻟﻴﺎف ﮐﺎﻏﺬ در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ .. ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﮓ ﮐﺎر: . ﻣﺤﺮﮐﻪ ی اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻟﻴﮏ ﻳﺎ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﮏ اﻋﻤﺎل . ﺑﺎرﻳﮏ ﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ورق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. .. ﻧﻮار ﻓﻠﺰی، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ (ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﻟﺐ)، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً.

سمینار شیمی کارربدی اریان دومین - انجمن شیمی ایران

29 ا کتبر 2017 . weights matrix of the network neuron connections, the order of relative importance of the input .. هم زدن. برای تهیه ی نانوکامپوزیت هیبریدی مورد. استفاده قرار گرفت. . شد و توسط دستگاه شیکر مدل با سرعت. 021 .. نوار مربوط به .. های باریک و ... بنابراین پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در زغال سنگ می.

اصصلاحات و لغات تخصصی مهندسی مکانیک - ترجمه انگلیسی به .

15 آوريل 2016 . Adjoint matrix ماتریس الحاقی. Average . Banding توانایی نوار شدن. Bar میله .. زدن و یا انبساط آب سیستم خنک کاری ، بیرون زده و مانع ترکیدن بدنه ... اهلی کردن Domestication نوع Variation منجر شدن به Led to زاویه angle . وارد شدن – داخل شدن Admission کشیدن Stretch سنگ زنی سایش Grinding مقدمتا Primarily.

نوار باریک سنگ زنی ماتریس نوع دستگاه,

دانلود رایگان پایان نامه های مهندسی مکانیک - خانه متلب

24 دسامبر 2014 . دانلود رایگان پایان نامه های مهندسی مکانیک Mechanical Engineering Free Download Thesis دانلود رایگان جزوه کتاب نرم افزار مقاله اموزش پایان نامه.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ 1:50000

داده ﻫﺎي ﻣﺪل رﻗﻮﻣﻲ ارﺗﻔﺎع. (. DEM. ) .. زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺧـﺎص ﻧﻈﻴـﺮ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ واﺣـﺪ ﺳـﻨﮓ ﭼﻴﻨـﻪ اﻳـﻲ و رواﺑـﻂ ﺳـﻨﻲ. آن ﻫﺎ .. ﭘﺲ از ﻛﻨﺎر زدن ﺗﻜﻪ ﻫﺎ و ﻗﻠﻮه ﻫـﺎي درﺷـﺖ، از ﻧﻬﺸـﺘﻪ ﻫـﺎي داﻧـﻪ رﻳـﺰ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه. 5 . دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳـﺎب ﻣـﺎﻫﻮاره اي .. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺮه ﺳﻨﮓ ... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎرﻳﻚ، ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﻲ ﻣﺘﺮ؛.

ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و راﻫﻨﻤﺎي روش

اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ژﺋﻮﻧﻴﻜﺲ. 2. ﻛﺎﻧﺎدا. ،. در اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻌﻲ در. آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻪ. وﻳﮋه ﻛﺎﻧ ... ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻨﺪﮔﻲ وﻳﮋه زﻣﻴﻦ. (GCM). ﻣﻴﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﺛﺎﺑﺖ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. TEM. ﻟﻮپ ﻫﻢ. ﺳﻨﮓ .. رﺳﺎﻧﺎي ﺑﺎرﻳﻚ ﻗﺎﺋﻢ، ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، در ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮاﮔﺬر و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻻي ﻫﺪف زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ. ﺑﻪ ... (b). اﺟﺮاي ﭘﺮوﻓﻴﻞ. زﻧﻲ. EM. در راﺳﺘﺎي ﻳﻚ ﺧﻂ ﻳﺎ روي ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮاي. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﻄﻊ ژﺋﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻚ دوﺑﻌﺪي.

صنایع شیمیایی

5-دوباره مقدار ديگری از پرکننده به ستون اضافه می کنيم و عمل زدن را تکرارمی کنيم. ... اين قسمت از دستگاه يونها را بر مبنای m/z جداسازی و sort می کند. .. دمايی به اجرا در می آيد ابتدا حلال بخار شده و گونه ها را بصورت نوار باريکی بجای می گذارد. ... بسته به نوع سرنگ، نوع محفظه تزريق، ماتريس نمونه و حجم نمونه تزريقی روشهای مختلف.

درسنامه دستگاه پوست - دانشكده پزشكي همدان

ﻓﺼﻞ. اول. : آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ. دﺳﺘﮕﺎه. ﭘﻮﺳﺖ. 2. آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﭘﻮﺳﺖ. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ. ﺧﻄﻮط ﭘﻮﺳﺘﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ... ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. (. ﺷﻜﻞ .)4. در اﻣﺘﺪاد ﻗﻠﻪ ﻫﺮ ﻟﺒﻪ .. ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺘﻬﺎ در ﻻﺑﻪ ﻻي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻼﻧﻴ .. ﻛﻮﭼﻚ آﻟﺖ ﺗﻨﺎ ﺳﻠﻲ زن ،در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﭘﺮه ﭘﻮس ... ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ. ي .. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ در ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﻣﻲ.

خروجی اکسل - سامانه پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1, کد سیستمی, رکوردلیست, ترتیب, کد رهگیری, نوع, عنوان, مرکز مالک داده .. آن بر روی بستر سنگی در حذف سیپروفلوکساسین طی فرایند ازن زنی /فتوکاتالیستی .. بررسی اثرات ماتریکس خارج سلولی مثانه گوسفند بر ترمیم زخم بستر درجه 3 .. بررسی دقت تشخیصی دستگاه نوار قلب تک کاناله مبتنی بر سیستم بلوتوث و.

ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه فرهنگستان/دفتر پنجم فرهنگستان .

. مدل قطعیتی---en:deterministic model · خط لوزی‌نشان---en:diamond lane · مدل تقاضای مستقیم---en:direct demand model · مدل تقاضای تفریقی---en:disaggregate.

مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك - دانشگاه اصفهان

ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺱ. ﻳﻗﺪ. ﻢ. ﻳﺟﺪ. ﺪ. دروس ﻋﻤﻮﻣ. ﻲ. 21. واﺣﺪ. 21. دروس ﭘﺎ. ﻪﻳ. 29. واﺣﺪ. 27. دروس اﺻﻠ. ﻲ. 51. واﺣﺪ ... ﻪ ﺑـﺮ ﻣﺨﺘـﺼﺎت ﻓـﻀﺎ. ﻳﻲ. ، ﻣـﺎﺗﺮ. ﻳ. ﺲ ﻫـﺎ، ﺣـﻞ. دﺳﺘﮕﺎه y. AX = ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻄﺮ. ي. ﭘﻠﻜﺎﻧ. ﻲ. ، دﺗﺮﻣ .. ﻳﻚ ﺷﺪن ﻳﺎ ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪﮔﻲ، ﻛﺎر و اﻧﺮژي ﻛﺮﻧﺸﻲ، ﻛﺮﻧﺶ ﺳـﺨﺘﻲ، ... اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻴﻠﻲ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮن در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وارون ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، روش ﺗﺮﻳﺲ ﻳﺎ ﻟﻮري ﻳﺮ .. ﺟﺎ زدن ﻗﻄﻌﺎت، ﺟﺪول ﻣﻘﺪار ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ.

Loading Language Detector model . done (0.795s) fas pes .

حافظه می‌تواند SRAM,Flip Flop,latch یا هر نوع حافظه مناسب دیگری باشد. . دو دستگاه قانون گذاری به نام‌های ولسی جرگه ( پارلمان ) و مشرانو جرگه ( مجلس سنا ) وجود دارد. .. pes برگهای حرا با دوام است و ظاهر بیضوی شکل و منتهی به یک خامه باریک می‌باشد. .. از مناطق تاریخی روستا، گورستان تاریخی مجارشین هست که در آن سنگ قبرها دارای.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻛﺸﺶ. ﺑـﺎ ﺳـﻨﮓ. زﻧـﻲ. ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ . در. ﻣﺮﺣﻠﻪ. ي ﺑﻌﺪ،. آزﻣ. ﻮن. ﻛﺸﺶ در دﻣﺎي ﻣﺤـﻴﻂ. و ﺑـﺎ ﻧـﺮخ . ﺳﺎﺧﺘﺎري از دﺳﺘﮕﺎه. ﭘﺮاش ﭘﺮﺗـﻮي اﻳﻜـﺲ. (XRD). ﻣﺪل زاﻳﺴﺮت. (Seisert). آﻟﻤﺎن. ﺑـﺎ ﻻﻣـﭗ ﻣـﺲ ... ﺮف ﺑﺎرﻳـﻚ. ﺗـﺮ. اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﺑﻖ. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي. ﺷﻜﻞ. ﻫﺎي. )5(. و. )6(. ﻛـﻪ از. ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻤﻮدي ﻧﻤﻮﻧﻪ .. ﺑﻪ ﻧﻮار ﻧﻴﻜﻞ و. ذرات. Fe3O4. ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎي. ﻣﻴﺎن ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﻧﻴﻜﻞ. و ذرا. ت ﭘﻮدر را ﭘﺮ ﻣﻲ. ﻛﻨـﺪ.

روی منابع آبی جدید تحقیق می کنیم تکنولوژی و بحران آب اقتصاد .

رونمایی از هشت نوع واکسن در البرز/ زهرا عزیزی ◇. جهت گیری های ... دســتگاه متولــی و اســتفاده کننده از آن برقــرار می کنیــم. و قــرارداد . چــون بمبــاران، تــردد ماشــین آالت و شــخم زدن ایــن. تعــادل بــه ... دیگـر رسـانه های ثبـت شـده، به سـرعت راه را بـرای ماتریـس. چندبعـدی .. )مناطــق خــوب و خیلــی خــوب( بــه نــوار باریکــی. در کرانــه.

done (0.795 s) fas pes

این نوع پیوند از نظر پاسخ ایمنی ، مانند نوع پیوند اتوگرافت رفتار می‌کند. .. fas pes برگهای حرا با دوام است و ظاهر بیضوی شکل و منتهی به یک خامه باریک می‌باشد. .. یکی از مناطق تاریخی روستا، گورستان تاریخی مجارشین هست که در آن سنگ قبرها دارای ... آن که بین آفریده های من خط کشید شیطان بود. fas pes روده بخش مهمی از دستگاه.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

2 جولای 1989 . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ در اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮم ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ. ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻮادي اورﺗﻪ . زﻧﻲ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .. ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾـ.

نوار باریک سنگ زنی ماتریس نوع دستگاه,

مهندسی پزشکی - دانشنامه جامع عکاسی و تصویربرداری پزشکی

ســونـو گـرافـي بـا تكنـولـوژي داپلـر يـك نـوع سـونـو‌گرافي ويژه است كه به ما اين امكان را . براي خانم‌هايي كه حامله بوده و استفاده از پرتو هاي يونيزان (كه اساس كار دستگاه مامو .. بر پایه مشاهدات آنژیوگرافی و گمانه زنی های پزشکی عوام پسندانه، فرض شده است که .. یک لامپ اشعه ایکس، دسته ای اشعه باریک را بر یک لایه یا «مقطع» از بدن.

Journal Archive - Articles - انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

کلید زنی تمام نوری موج پیوسته در مزدوج موازی گرافنی براساس اثر غیرخطی کر . سازش بین کیفیت عبور و پهنای نوار فرکانسی ضریب شکست منفی ... بررسی انتشار پالس گاوسی از یک سیستم تار نوری به روش ماتریسی .. بررسی دقت اندازه گیری زمان همدوسی جو در مدل واکانونی سریع با دستگاه تلاطم سنج چهارروزنه.

Brown and Root (KBR) (آر بی کے )رووٹ اینڈ براؤن Kahuta Research .

. tardy آلکسی pastoral آلھا Device آلہ Instrument آلہ Organ آلہ engine آلہ handle آلہ .. frequency باریاں Minute باریک abstract باریک abstruse باریک critic باریک .. باندی waiting-maid باندی waiting-woman باندی wench باندی bamboo بانس .. along سنگ alongwith سنگ co-con سنگ concurrent سنگ proximity سنگ with.

Pre:چقدر پتک مدل است
Next:قرعه کشی کارگران کارخانه تاتا آسیاب بمبئی