کانی سنگین جدول تکان دادن

اصل مقاله14 فوریه 2016 . ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﻲ رﺳﻮب ﻛﺮده و در ﺷﺮاﻳﻂ. دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﺷﺪﻳﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي .. ﺗﻜﺎن دادن. (ﺳﺎﻋﺖ). ﻋﺼﺎره. ﮔﻴﺮ. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره. ﮔﻴﺮ. ﺑﺮاي. 5/2. ﮔﺮم ﺧﺎك. ﻣﺤﻠﻮل. +. ﺗﺒﺎدﻟﻲ. FeEx. 2 . Fe**. آﻫﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺧﺎك. 100. ×(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ/اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات*. در ﺟﺪول. 3 ... of heavy metals in waste-amended soil. In: Iskandar.کانی سنگین جدول تکان دادن,387 K - زیست شناسی خاک3 ا کتبر 2016 . ﻓﻠﺰات ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ رﯾﺰﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﮔﯿﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ... ﺑﻪ ﻫﻢ زن دوراﻧ. ﯽ. ﺑﺎ دور. 120. دور در. دﻗﯿﻘﻪ. ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪ . ﺟﻬﺖ ﻏﻨ. ﯽ. ﺳﺎزي. و ﺟﺪاﺳﺎز. ي. ﯿﻣ .. ﺟﺪول. - 1. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﻤﺎره. ﺧﺎك. ﺑﺎﻓﺖ .. ﮐﺮدن ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻤﯿﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در .. Effect of mineral vs. biofertilizer in growth,.بررسی برخی از ویژگی‌‌های فیزیکی و شیمیایی 8 رقم عمده انار تولید .اﻳﻦ درﺧﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﻮه دادن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﮔـﺮم و. ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ .. در ﺟﺪول. 1. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺪول .1. اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻄﻮط اﻧﺘﺸﺎر. ﺑﺮاي. ﻃﻮل ﻣﻮج. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﻴﻦ . ﺗﻜـﺎن. داده. و. ﻣﺤﻠـﻮل. ﺑـﺎ. اﺳـﺘﻔ. ﺎده. از. ﻗﻴـﻒ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. و. ﻛﺎﻏﺬ. ﺻﺎﻓﻲ. ﺻﺎف. ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺣـﺬف. ﻳـﻮن ... mineral composition of certain fruits.

طلب الإقتباس

تعليقات

مخلوط و جداسازی مواد | علم نما

15 سپتامبر 2016 . با اضافه کردن آب به مخلوط، خاک که سبک تر است، روی آب شناور شده و ماسه ... تکان دادن زیرا تکان دادن موجب خارج شدن مولکولهای گاز از مایع می شود یا.

کانی سنگین جدول تکان دادن,

استعلام بيمه نامه طرح جامع - ealborzins

استعلام بيمه نامه طرح جامع. * تمامی مبالغ موجود در این استعلام به ریال می باشد. تاریخ تولد بیمه گذار ○. مدت بیمه نامه ○. اندوخته اولیه ○. روش پرداخت حق بیمه ○.

Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes کتیبه‌های

اولیگوکلاز با از مجموعه کانی هاست و از واژه اولیگوس اخذ شده‌است. fas pes و سپس به علت .. ۵ آهنگ ایگلسیاس در جایگاه شماره یک در ردهٔ جدول بیلبورد دارد، و رکورد ارائه ۱۷ ... fas pes سرانجام جو پترونی لحظه‌ای پیش از فرود پرواز شمارهٔ ۲ موفق به حرکت دادن . رآکتورهای تولید آب سنگین را می‌توان به گونه‌ای ساخت که بدون نیاز به تجهیزات.

Evaluation of As, Zn, Pb and Cu Concentrations in Groundwater .

16 ژوئن 2014 . زدن و ﺻﺎف ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻـﺎﻓﻲ واﺗﻤـﻦ. ، 42. ﺑـﺎ. دﺳـﺘﮕﺎه . اﻣــﺮوزه آﻟــﻮدﮔﻲ ﻣﻨــﺎﺑﻊ. آب زﻳﺮزﻣ. ﻴﻨــﻲ. ﺗﻮﺳﻂ. آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﻠﺰات. ﺳـﻨﮕﻴﻦ. ﺑﺎﻋـﺚ. ﻛـﺎﻫﺶ. ﻛﻴﻔﻴﺖ .. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. :1. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري. دﺑﻲ. (. ﻟﻴﺘﺮ در. ﺛﺎﻧﻴﻪ. ) ﻋﻤﻖ ﭼﺎه. (. ﻣﺘﺮ. ) . ﺗﻜﺎن داده و آن ﻫﺎ را از ﺻـﺎﻓﻲ واﺗﻤـﻦ ﺷـﻤﺎره. 42 ... ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﺣﻮزه و ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب. زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷـﻮد، ﻧـﺴﺒﺖ داد.

Fahrenheit Christian Dior cologne - a fragrance for men 1988

Heavy sillage due to the famous ultra atomizer found on all Dior frags. .. Because it's summer, there's also a table nearby with a jug of iced water and a fruit .. the last 20 years that heady first blast of petrol/mineral hadn't changed one jot. .. The original and best..sure thing, the bottle might need re-designing to shake off.

356 K - تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

Coriandrum sativum L. ) در. ﺷﺮا. ﯾ. ﻂ. ﺗﻨﺶ. ﻓﻠﺰ. ﺳﻨﮕ. ﻦﯿ. ﺳﺮب. ﯿﺣﻤ. ﺪه. ﻓﺎﻃﻤ. ﯽ1،. ﺑﻬﺮوز. اﺳﻤﺎﻋ. ﻞﯿ ... 2008. ا.) ﻦﯾ. ﻓﻠﺰات. دﻟﻪﺑ. ﻞﯿ. ﻣﺘﺤﺮك. ﺑﻮدن. درون. ﯿﮔ. ﺎه. ﻣﻤﮑﻦ. اﺳﺖ. ﺑﺎ. ﯿﻏ. ﺮﻓﻌﺎل. ﮐﺮدن. ﮔﺮوه. ﺧﺎﺻ. ﯽ. از ... ﺟﺪول. -1. ﺧﺼﻮﺻ. ﯿ. ﺎت. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ي. ﻧﺎﻧﻮ. ذرات. ﻠﯿﺳ. ﯿﺴﯿ. ﻢ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﻣﻘﺪار .. ﺗﮑﺎن. داده. ﺷﺪ. ﭘﺲ. از. ﯾﭘﺎ. ﺎن. زﻣﺎن. ﻣﻮرد. ﻧﻈﺮ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. در. ﻃﻮل. ﻣﻮج. 280. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ. ﻗﺮاﺋﺖ. ﺷﺪ. (Lt. ).

All words - BestDic

Pash, ضربت‌ خردكننده‌، سقوط‌ برف‌ سنگين‌، باران‌ شديد، يورش‌،. Pash, سر، كله‌. .. جدول‌ تناوبي‌ عناصر. Period, نوبت‌، ايست‌، ... Petrify, سنگ‌ كردن‌ يا شدن‌، متحجر كردن‌، گيج‌ كردن‌، از .. Pulsate, زدن‌ (نبض‌)، جهند كردن‌، تپيدن‌ (قلب‌)، تكان‌ دادن‌،. Pulsatile.

بررسی برخی از ویژگی‌‌های فیزیکی و شیمیایی 8 رقم عمده انار تولید .

اﻳﻦ درﺧﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﻮه دادن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﮔـﺮم و. ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ .. در ﺟﺪول. 1. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺪول .1. اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻄﻮط اﻧﺘﺸﺎر. ﺑﺮاي. ﻃﻮل ﻣﻮج. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﻴﻦ . ﺗﻜـﺎن. داده. و. ﻣﺤﻠـﻮل. ﺑـﺎ. اﺳـﺘﻔ. ﺎده. از. ﻗﻴـﻒ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. و. ﻛﺎﻏﺬ. ﺻﺎﻓﻲ. ﺻﺎف. ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺣـﺬف. ﻳـﻮن ... mineral composition of certain fruits.

Apertium: Machine Translation Toolbox / SVN / Diff of /incubator .

سنگ همجوش +agglomeration n. . تکان دادن +agitate vi. تکان .. کتاب مفصل و مجهز به جدول و تصویر و غیره +atman n. .. سکو یا جایگاه توپ سنگین +battery pl.

Study on the efficacy of mineral wool wastes in adsorption of .

showed that oil adsorption by mineral wool wastes follows Langmuir model. (R2=0.99). . ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ (ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ) ﺩﺭ ﺁﺏ. ﭼﻜﻴﺪ ﻩ. ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ .. ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻴﻜﺮ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ. . ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺎﺩﻟﻰ ﺟﺬﺏ، ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﻦ .. ﺟﺪﻭﻝ 4. ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎﻯ ﻫﻢ ﺩﻣﺎﻫﺎﻯ ﺟﺬﺑﻰ ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﻭ ﻓﺮﻭﻧﺪﻟﻴﭻ ﺑﺮﺍﻯ. ﺟﺎﺫﺏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ. ﻣﺪﻝ. ﺿﺮﻳﺐ. ﻣﻘﺪﺍﺭ.

در هنگام کار با آب اکسیژنه باید دقت نمود تا از تماس مستقیم اجتناب شود؛

در هنگام اضافه کردن آب اکسیژنه با توجه به مقدار مواد آلی، گاز کربنیک آزاد. شده و اثرات آن را .. چرخ هاي تراکتور و ماشین های سنگین مثل غلتک از بین برود و اثرات منفي بر. روي ساختمان .. پایین تکان دهید. . کاني هاي اولیۀ موجود در سنگ ها منابع اصلي کلیه نمک هاي موجود در طبیعت. مي باشند . 1 ، PH، ESP2 در جدول زیر میزان سه شاخص.

کانی سنگین جدول تکان دادن,

بررسی قابلیت تحرک و دسترسی زیستی مس در خاک مزارع برنج .

استخراج ترتیبی یک روش برای تعیین فرمهای شیمیایی فلزات سنگین در خاکها، رسوبات، لجن و مواد مرتبط است. . به منظور هماهنگ کردن نتایج حاصله از استخراج ترتیبی، کمیسیون اروپایی . میلی لیتری اضافه شده و طی 16 ساعت در دمای 22 درجه با دور rpm30 تکان داده شد. . نتایج فرایند استخراج ترتیبی فلز مس در جدول 1 آمده است.

ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻰ - د پوهنې وزارت

ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﺴﺖ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺎﻭﻭﺱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺨﺘﻰ ﻫﺮ ﻣﻨﺮﺍﻝ ﺭﺍ. ﺩﺭ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ (ﺟﺪﻭﻝ 1-1) . ﺍﺯ ﺗﻴﺰﺍﺏ ﺭﻗﻴﻖ ﻧﻤﻚ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺮﺍﻝ ﻫﺎﻯ ﮔﺮﻭپ ﻛﺎﺭﺑﻨﺎﺕ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺟﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ. ، ﺩﻭﻟﻮﻣﻴﺖ. 3.

ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎ - مجله علوم و فنون کشاورزی و .

16 مه 2016 . ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺳﺎ. ﻳﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ . ﺫﺭﺍﺕ، ﮐﺎﻧﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺫﺭﺍﺕ ﮔـﺮﺩ ﻭ ﻏﺒـﺎﺭ. ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ .. ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ. ﺟــﺪﺍ ﮐــﺮﺩﻥ ﺫﺭﺍﺕ ﺳــﻴﻠﺖ ﻭ ﺭﺱ، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴــﻴﻮﻥ ﺳــﻴﻠﺖ ﻭ ﺭﺱ. ﺑﻪ . ﻫﺎﻱ ﺧﺎﮎ ﻭ ﮔـﺮﺩ ﻭ ﻏﺒـﺎﺭ ﺍﺗﻤﺴـﻔﺮﻱ ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ (.

اصل مقاله

14 فوریه 2016 . ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﻲ رﺳﻮب ﻛﺮده و در ﺷﺮاﻳﻂ. دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﺷﺪﻳﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي .. ﺗﻜﺎن دادن. (ﺳﺎﻋﺖ). ﻋﺼﺎره. ﮔﻴﺮ. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره. ﮔﻴﺮ. ﺑﺮاي. 5/2. ﮔﺮم ﺧﺎك. ﻣﺤﻠﻮل. +. ﺗﺒﺎدﻟﻲ. FeEx. 2 . Fe**. آﻫﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺧﺎك. 100. ×(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ/اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات*. در ﺟﺪول. 3 ... of heavy metals in waste-amended soil. In: Iskandar.

اصل مقاله (1348 K) - محیط شناسی

این مطالعه به منظور بررسی کارایی كانی زئولیت فیروزکوه در حذف آلایندگی عنصر . حذف آلودگی فلزات سنگین معمولا کارایی قابل قبولی .. با شدت ۱۷۵ دور در دقیقه تکان داده شدند. .. نتیجه ایجاد شکستگی در لبه های کانی پس از آسیاب کردن . جدول ۳. مقایسه حداکثر ظرفیت جذب کانی زئولیت استفاده شده با جاذب های دیگر در جذب روی.

اصل مقاله (478 K)

9 مارس 2015 . ﺑﺮﺧـﯽ از ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿـﺮ ﻣـﺲ و ﻣﻨﮕﻨـﺰ ﺳـﻤﯽ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ. دﻟﯿـﻞ ﭘﺎﯾـﺪاري زﯾـﺎد در ﻣﺤـﯿﻂ . ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ. اي ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن. 200 .. و ﮐﺎﻧﯽ. ﻫﺎي رﺳﯽ. (. 23. ﺑﻪ). ﻋﻨـﻮان راﻫﮑـﺎري ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﺑـﻪ. ﻃـﻮر .. ﺟﺪول. -1. ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﺧﺮده. ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . Table 1. Selected . دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻏﻠﻈﺖ.

اصل مقاله (1348 K) - محیط شناسی

این مطالعه به منظور بررسی کارایی كانی زئولیت فیروزکوه در حذف آلایندگی عنصر . حذف آلودگی فلزات سنگین معمولا کارایی قابل قبولی .. با شدت ۱۷۵ دور در دقیقه تکان داده شدند. .. نتیجه ایجاد شکستگی در لبه های کانی پس از آسیاب کردن . جدول ۳. مقایسه حداکثر ظرفیت جذب کانی زئولیت استفاده شده با جاذب های دیگر در جذب روی.

دانلود فایل - پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

آشـنایی دادن مخاطبـان بـا موضوعـات تحقیقات روز دنیـا، عاقه منـدی الزم را در آنان برای متمرکز ... جدول 3 تأثیر غلظت الکتروندهنده خارجی بر وزن مولکولی پلیمر]21[. .. s ter TJ., Selective Adhesion and Mineral Deposi- .. ( هینـن و همکارانشHDPEدر پیوندزنـی پلیاتیلـن سـنگین ) ... محصـول عـالوه بـر سـرعت تـکان دادن در طـول تشـکیل.

اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان) - هماتیت (ترجمه)

. رنگ خاکه، ذرات لق یا باید با آرامی با تکان دادن از صفحه رنگ خاکه جداشده یا اینکه بسیار به آرامی برس کشیده شوند. . مهمترین کانه آهن، رنگدانه، جداکننده واسطه سنگین ، سپر تشعشعی، بالاست، ترکیبات ساینده، یک گوهر . بسیاری از نهشته های آهن نواری هماتیت و مگنتیت را همراه با سایر کانی های آهن در خود دارند. .. جدول تناوبی

Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes

اولیگوکلاز با از مجموعه کانی هاست و از واژه اولیگوس اخذ شده‌است. fas pes و سپس به علت .. ۵ آهنگ ایگلسیاس در جایگاه شماره یک در ردهٔ جدول بیلبورد دارد، و رکورد ارائه ۱۷ ... fas pes سرانجام جو پترونی لحظه‌ای پیش از فرود پرواز شمارهٔ ۲ موفق به حرکت دادن . رآکتورهای تولید آب سنگین را می‌توان به گونه‌ای ساخت که بدون نیاز به تجهیزات.

Pre:ماشین آلات خرد کن باریت آلمان
Next:معدن زغال سنگ بازسازی