بهار سنگ شکن کلوخ کانسارهای مس پورفیری

کانسار مس- طالی پورفیری ائوسن مسجدداغی، شمال باختر ایران، نمونه ای ازديوريتی نیمه ژرف مربوط به ائوسن تشکیل شده که در مجموعه ای از سنگ های آتشفشانی و . مسجدداغی را از ديد سن و ويژگی های زمین شناسی با کانسار مس پورفیری.بهار سنگ شکن کلوخ کانسارهای مس پورفیری,مطالعه کانه زایی مس جیان در استان فارس با استفاده از . - ResearchGateکانسار مس جیان در فاصله 195 کیلومتری شمال خاوری شیراز و در لبه خاوری پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان درون . بهار 94، سال بیست و چهارم، شماره 95، صفحه 319 تا 328 )سنگ و کانی( .. متابازالت از نوع افیتیک، ساب افیتیک و پورفیری هستند.دگرسانی گرمابی کانسار مس پورفیری جنوب غرب ظفرقند با نگرشی .نفوذ کرده. است. بر اساس مطالعات کانی. شناسی و ميکروسکوپی سنگ. هاي منطقه تحت. تأثير دگرسانی هاي پتاسيک، فيليک،. آرژیليک و پروپيليتی قرار. گرفته.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ﺟﺮم در - ResearchGate

8 ژانويه 2013 . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ﭘﺘﺎﺳﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺎزه . ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣـﺲ ﭘـﻮرﻓﯿﺮي ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ در اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣـﺎن و در. 65 .. ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﮐﺜـﺮ ﮐﺎﻧﺴـﺎرﻫﺎي ﻣـﺲ ﭘـﻮرﻓﯿﺮي اﯾـﺮان در اﯾـﻦ. ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ.

دگرسانی گرمابی کانسار مس پورفیری جنوب غرب ظفرقند با نگرشی .

نفوذ کرده. است. بر اساس مطالعات کانی. شناسی و ميکروسکوپی سنگ. هاي منطقه تحت. تأثير دگرسانی هاي پتاسيک، فيليک،. آرژیليک و پروپيليتی قرار. گرفته.

کانسار مس- طالی پورفیری ائوسن مسجدداغی، شمال باختر ایران، نمونه ای از

ديوريتی نیمه ژرف مربوط به ائوسن تشکیل شده که در مجموعه ای از سنگ های آتشفشانی و . مسجدداغی را از ديد سن و ويژگی های زمین شناسی با کانسار مس پورفیری.

مطالعه کانه زایی مس جیان در استان فارس با استفاده از . - ResearchGate

کانسار مس جیان در فاصله 195 کیلومتری شمال خاوری شیراز و در لبه خاوری پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان درون . بهار 94، سال بیست و چهارم، شماره 95، صفحه 319 تا 328 )سنگ و کانی( .. متابازالت از نوع افیتیک، ساب افیتیک و پورفیری هستند.

SID | مطالعات مرحله پي ‌جويي کانسار مس - طلا پورفيري دالي در استان .

کانسار مس - طلاي دالي در 40 کيلومتري شمال غرب شهرستان دليجان در استان . سپس تعداد 21 نمونه سنگي از اين محدوده برداشت و مورد آناليز 44 عنصري بروش ICP و جذب.

SID | مطالعات مرحله پي ‌جويي کانسار مس - طلا پورفيري دالي در استان .

کانسار مس - طلاي دالي در 40 کيلومتري شمال غرب شهرستان دليجان در استان . سپس تعداد 21 نمونه سنگي از اين محدوده برداشت و مورد آناليز 44 عنصري بروش ICP و جذب.

Pre:آسیاب داخلی قطعات و لباس
Next:سنگ شکن قابل اجرا