آسیاب نورد کج برای توپ های فولادی

اجزاء و قطعات آنها و - سازمان توسعه تجارتهاي مشمول. رديف. 01. 10. باشند، باستثناي ياقوت كبود و الماس. كارشده سوار نشده براي نوك سوزن لوازم صوتي ). رديف . ز اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومي، بـه شـرم منـدرج در يادداشـت. 4 .. الف سنگ آسياب، سنگ سنباده ... than 0.05 mm, steel pellets whichever is less other steel .. دستگاه كج بيل .. ها به صورت توپ يا به شكل معـي ،.آسیاب نورد کج برای توپ های فولادی,دانلود نسخه PDF کتاب - انجمن ترویج علم ایرانموضوع های مورد عالقه ی خود تأکید کنند، برمشکالت خواندن فایق آیند و به سطح. کالسشان .. بریزید. 4. هنگامی که حباب تشکیل می شود، بطری را کج کنید و طوری روی شعله ی . از دوستانتان خواهش کنید که در جمع کردن توپ های تنیس کهنه به شما کمك. کنند تا ... حاال وقت آن است که راه های دیگری برای جابه جا کردن چیزها با آسیاب بادی.ﻭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ - iraj farzad siteﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻴﻨﻮﯾﺴﻢ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎ. ﺯﺑﻴﻨﯽ ﺩﯾﮕﺮی .. ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﻏﺮﺏ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻭ ﻋﻠﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ "ﺭﺍﺯ"ﻫﺎی ﻣﺮگ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ. ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ .. ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮﻭﻁﻪ، ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ .. ﺶ ﻭ ﺳﺮ ﺭﺍ ﮐﺞ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻴﺎی ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺯﯾﺮ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﻪ .. ﺻﺎﺣﺐ ﺁﺳﻴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ ﺁﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻨﺪﻡ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻧﺎﭼﺎﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﺪ.

طلب الإقتباس

تعليقات

فیزیک )1 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

دانشمندان فیزیک برای توصیف و توضیح پدیده های مورد بررسی، اغلب از. قانون، مدل و . باالی برج کج پیزا رها کرد تا دریابد که آیا. زمان سقوط . برای شناخت بهتر فرایند مدل سازی در فیزیک، حرکت یک توپ پرتاب شده را بررسی می کنیم. )شکل 1ــ3 .. از نیروى حاصل از باد و جریان آب )مثالً در آسیاب هاى بادى و آبی( نیز انرژى. مکانیکى.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻌﺮﻓﻪ

09021000. ﭼﺎﻱ ﺳﺒﺰ (ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﺸﺪﻩ) ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ . ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻏﻼﺕ، ﻛﺎﻣﻞ، ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻩ، ﻓﻠﺲ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺷﺪﻩ. 83 ... ﺻﺮﻓﺄ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺒﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻭ ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎﻱ .. ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﺞ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ( .. ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻﺩ ﭘﺮ ﻛﺮﺑﻦ ﻏﻴﺮﻣﻤﺰﻭﺝ ﺳﺮﺩ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮﺩ ﺑﺼﻮﺭﺕ .. Ball valve. ) ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻧﺞ. ﺗﺎ. /5. 2. ﺍﻳﻨﭻ. 2265. 84818025. ﺷﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﭙﺮﻱ.

آسیاب نورد کج برای توپ های فولادی,

IPS-C-AR-110(1) - استانداردهاي نفت وگاز

5 دسامبر 2009 . ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ، ﻣﺜﻞ ... such activities. -0. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. در ﻣﻮرد ﺑﻜ. ﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﺼﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ. ي. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .. A 53/A 53M (2006). " ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ،. ﻓﻮﻻد. ي. ، ﺳﻴﺎه و ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪه. ﺑﺎ. روي ... with wire-brush to remove mill scale or rust. 5-5-3- ... ball valves with short ¾" threaded nipple and cap;.

متن با ساختار

واردات اقلام موضوع رديف تعرفه هاي شماره ۰۳۰۶۱۵۰۰ ،۰۳۰۶۱۶۰۰ ،۰۳۰۶۱۷۰۰ و ۰۳۰۶۲۵۰۰ .. گل رازك، آسياب نشده، پودر نشده يا به شكل حبه در نيامده ... يا ساير پارچه هاي نسجي، به صورت توپ) ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري شده يا تزئين شده، تور .. لا، خاردار يا بدون خار، سيم دولاي شلتاب، از نوع مورد استفاده در حصاركشي، از آهن يا از فولاد.

.::سایت اطلاع رسانی مبلغ::. - ایرانگردی

از ايران و هندوستان ديدار كرد و نوشته هاي بسيار جالبي درباره شهرهاي شوش و همدان و نواحي خليج فارس .. اين قدمت، مباحثات و مشاجرات متعددي بين مورخين و محقيقين برانگيخته است و هنوز هم اطلاعات جامع و مستندي در مورد قدمت، وجه تسميه و ... آبشار آسياب خرابه – 27 كيلومتري علمدار ... تكيه ميرزا محمد باقر چهار سويي- اصفهان، تخت فولاد

درب های فلزی در فضای باز عایق: طبقه بندی - mirhat

26 فوریه 2018 . برای اطمینان از اینکه درب های فولادی با استاندارد خاصی روبرو می شوند، یک چارچوب .. مورد نیاز برای بلوک های فلزی در فضای باز یا در فضای باز ... در برابر، بدون اعتصاب شکستگی توپ فلزی با وزن 1 کیلوگرم، با ارتفاع 1 متر. .. فر، دانه نامنظم، چشمان را نداشته باشند، الیاف کج تا 5٪ است که توسط GOST 2140.

ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ردﯾﻒ ﻗﻠﻤﻪ ﻫﺎي رﯾﺸﻪ ﻧﮑﺮده و ﭘ 3

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ، داراي ﺣﺪاﻗﻞ 85 درﺻﺪ وزﻧﯽ از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﯾﺎ از آﺧﺎل اﺑﺮﯾﺸﻢ، ﻏﯿﺮ از ﮐﺞ اﺑﺮﯾﺸﻢ. 5. 84304100. 8 .. ﮔﻠﻮﻟﻪ، از اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه. و ﻣﺸﻤﻮل ﺷﻤﺎره دﯾﮕﺮ .. ﻣﻔﺘﻮل ﻓﻮﻻدي ﺳﺮد ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و آﺑﮑﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻠﺰ روي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. 1182 ... ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﻧﻤﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮپ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ. ﻣﻌﯿﻦ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﯿﻮب اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ در ﻗﻄﻌﻪ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﭼﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي از ﻃﺮﯾﻖ .

ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺰ و ﻓﻮﻻد در ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ژورﻧﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. ﮔﺮﯾﺰازﻣﺮﮐﺰ اﻓﻘﯽ ... ﻫﺎي ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ ا . is examined. Accordingly, a case study on the grate plates of the ball mill are carried out that are bottleneck .. ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﯾﮏ ﭘﯿﭻ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮐﺞ ﺷﺪه. ﺷﮑﻞ. - 5.

اجزاء ماشين - تابلو فرمان و كنترل آسانسور

ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳــﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .. ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﺮچ ﻛﺎﺭﻱ ﭘﺮچ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 10. 1000 °C .. ﻛﺞ ﺷــﺪﻩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ. .. ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻤﺎﻥ، ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ .. Ball bushing.

قسمت اول

ليست كاالهاي ايراني مورد تأييد طرف ترك براي اعطاي ترجيحات در تجارت مرزي. List of Iranian ... 10%. 41/4. Sunflowe – seed oil and fractions thereof. 4. 3212/10. ورقه. هاي داغ. زني. 4. ـــ .. ابريشم، غير از كج ابريشم. 16. 8 .. Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not .. سنگ آسياب و سنگ ... comprising the ball point and.

دانلود نسخه PDF کتاب - انجمن ترویج علم ایران

موضوع های مورد عالقه ی خود تأکید کنند، برمشکالت خواندن فایق آیند و به سطح. کالسشان .. بریزید. 4. هنگامی که حباب تشکیل می شود، بطری را کج کنید و طوری روی شعله ی . از دوستانتان خواهش کنید که در جمع کردن توپ های تنیس کهنه به شما کمك. کنند تا ... حاال وقت آن است که راه های دیگری برای جابه جا کردن چیزها با آسیاب بادی.

Copyright by Ramin Sarraf 2008 - The University of Texas at Austin

ورﻗﻪ ﻓﻮﻻدی. /varaqe-(y)e fulādi/ n.| Mil.;War.| steel plate| extremely hard cutlet or .. being true of sb.| ﺑﻴﻨﯽ و ﺑﻴﻦ اﷲ هﻤﭽﻪ وﺻﻠﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﺪ. وﺿﻊ ﺗﻮپ. /vaz tup/, /vaz-e tup/ . secretly|ﮐﺎرش وﻋﺪﻩ وودﻩ ﺑﺎ زن و دﺧﺘﺮ هﺎی ﻣﺮدم ﺑﻮد| ﻗﺮارو ﻣﺪار . crooked, not true| ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج .. ﺷﻴﺘﺪﭘﺮس. ﺁﺳﯽ ﭘﺎﺳﯽ. ﺁﺳﻴﺎب ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ. ﺁﺳﻴﺎب ﺳﻴﺎﻩ. ﺁﺳﻴﺎب ﮔﺮدان. ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ. ﺁش اﺑﻮ دَردا. ﺁش ﺁﻟﻮ ﺧﻮردن.

All words - BestDic

ground ball, توپ زندهورزش : توپ در جريان . Gael, مردم‌ كوهستاني‌ اسكاتلند، سلت‌ هاي‌ اسكاتلندي‌، سلتي‌ و ... Gantline, رجه‌ يا ط‌نابي‌ كه‌ براي‌ بار كشي‌ و اويختن‌ لباس‌ مورد .. gauche form, شيمى : شکل کج .. از خارج قسمت سطح مقطع فولاد به سطح مقطع بتن در يک قطعه بتن مسلح ضرب در صد ... glacier mill, معمارى : تنوره يخچالى.

بازرگانی ها، شرکت ها، تولید کنندگان و کارخانه های صنعت لوله و .

شرکت های برتر صنعت لوله و اتصالات ایران. . رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا ) ... شرکت آب حیات زنده رود تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن، مورد استفاده در صنعت آب و .. Gate Valve, globe Valve, Check Valve, Ball Valve, Butterfly Valve, Striner, Plug . سه راهی، تبدیل هم مرکز، تبدیل کج، کپ، بوشن، نیم بوشن، چهارراه، نیپل،.

Drilling Engineering 2 Course - ResearchGate

30 دسامبر 2015 . های. یک چاه از میادین ایران. 27-Dec-15. مهندسی حفاری دو. ) ویرایش ششم. (. ، مهر ... کلیه اطالعات حین حفاری چاه مورد نظر بایستی به خوبی جمع آوری شود .. کج شدن حفره و به تبع آن کج رانده شدن جداری سطحی و مشکالتی د .. ایجاد آب بند فشار pressure seal. با انداختن توپکی، ball. در قسمت .. Steel Grade .. taper mill.

آمار و کالاهای صادراتی ایران به ترکیه در سال 96 | رتبه :: Rotbe3

بعد از گاز طبیعی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی قسمت عمده کالاهای .. یزد, 72283090, میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم .. غرب تهران, 58041000, تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص, 54670, 439131 .. اصفهان, 84553000, غلتک های ماشین های نورد, 53030, 105756.

نمایه موضوعی مقالات - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - مرداد 1382 - شماره 138 ; ; نمایه موضوعی مقالات.

آسیاب گلوله های فولادی در مصر - صفحه خانگی

آسیاب های گلوله سیستم اسپری آب, آسیاب های توپ برای فروش در, اندونزی تولید از . . گلوله فولادی فورج شرکت صنایع نورد میلاد یزد در تولید گلوله فولادی اسیاب.

دست 2 برای آسیاب jewelly نورد در مالزی

توپ های آهن مورد استفاده در آسیاب . سرد دستگاه آسیاب نورد سنگ . نظریه هاچرخ . نورد توپ. . گرم 2 تامین . فولاد توپ برای توپ آسیاب - wsso. دست 2 تامین .

ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ردﯾﻒ ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ، ﺧﺸﮏ ﺷﺪه، ﻧﻤ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻪ ﺑﺮاي درﺧﺖ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 23. 46021900. 10 . اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ (ﻣﺜﻼً، ﺗﻮپ، ﺧﻤﭙﺎره اﻧﺪاز و ﺧﻤﭙﺎره):. 74 .. ﮐﺎه و ﭘﻮﺳﺖ ﻏﻼت، آﻣﺎده ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه، آﺳﯿﺎب ﺷﺪه، ﻓﺸﺮده ﺷﺪه (Pressed) ﯾﺎ ... ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار آﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻮﻻدي؛ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺗﺨﺖ ﯾﮏ ﻻ، ﺧﺎردار ﯾﺎ ﺑﺪون ﺧﺎر، ﺳﯿﻢ ... ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ، ﮐﺞ ﺑﯿﻞ، ﮐﺞ ﺑﯿﻞ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ، ﺷﻦ ﮐﺶ، ﮔﻞ ﺗﺮاش. 657.

اجزاء و قطعات آنها و - سازمان توسعه تجارت

هاي مشمول. رديف. 01. 10. باشند، باستثناي ياقوت كبود و الماس. كارشده سوار نشده براي نوك سوزن لوازم صوتي ). رديف . ز اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومي، بـه شـرم منـدرج در يادداشـت. 4 .. الف سنگ آسياب، سنگ سنباده ... than 0.05 mm, steel pellets whichever is less other steel .. دستگاه كج بيل .. ها به صورت توپ يا به شكل معـي ،.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوﺭﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ .. وﻉ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ و ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻄﻊ و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ... ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺟﺮﻫﺎی ﺗﺮک ﺩﺍﺭ، ﮐﺞ و ﻣﻌﻮﺝ، ﮔﻮﺩ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﺤﻨﺎ، ﮔﻮﺩی و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ. 5. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ .. ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ. ﻧﯿﻤﺮﺧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی و ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﯾﺎ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ .. ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻧﺮﻡ و ﺧﻢ ﺷﻮ ﺍﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﭘ.

Pre:خرد کردن شیشه در خانه
Next:فن آوری فرز در صنعت معدن