کتابچه راهنمای عمل استخراج از معادن آماده سازی

قانون معادن - ویکی‌نبشته11 فوریه 2011 . هم‌اکنون دو کتاب مهم در ویکی‌نبشته در حال گذراندن مراحل استاندارد بازبینی و تأیید هستند. . ‌ماده ۳ - حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگهای قیمتی از قبیل الماس و . و بر طبق آیین‌نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن‌به نام او ثبت شده باشد. . به اجرای این قانون است تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران مجری می‌دارد.کتابچه راهنمای عمل استخراج از معادن آماده سازی,ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ8 سپتامبر 2015 . ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ...... 43 .. ﻣﻌﺎدن. روﺑﺎز. ﭼﻨﺪ. ﭘﻠﻪ. ،اي. ﺪﺑﺎﯾ. ﺑﻪ. اﻧﺪازه. ﮐﺎﻓﯽ. ﺟﺒﻬﻪ. ﮐﺎر. ﻣﺎده. ﻣﻌﺪﻧﯽ. آﻣﺎده. ﺳﺎزي. و. ﺑﺎز. ﺷـﻮﻧﺪ. ﺗـﺎ.نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - sanjesh.Org14 مارس 2017 . ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﺎرت و ﻓﻨﺎوري دوره . ﺳﺎزي، اﺟﺮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .. ﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري . ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. آﻳﺪ . اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺬﻳﺮش دوره ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري و دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ .. ﺪرك ﺧﻮد را اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و داراي ﺑﺮگ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش و ﺛﺒﺖ. ﻧﺎم.

طلب الإقتباس

تعليقات

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات - اتاق بازرگانی

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب . ﮐﻪ از ﺳﻮي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ . ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻ را ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي .. ﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - sanjesh.Org

14 مارس 2017 . ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﺎرت و ﻓﻨﺎوري دوره . ﺳﺎزي، اﺟﺮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .. ﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري . ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. آﻳﺪ . اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺬﻳﺮش دوره ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري و دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ .. ﺪرك ﺧﻮد را اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و داراي ﺑﺮگ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش و ﺛﺒﺖ. ﻧﺎم.

ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش

3 فوریه 2015 . آﻣﺎده. ﺳﺎزي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺪن. 45. 4-3-10-. اﻧﺘﺨﺎب روش. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. 45. 4-3-11-. ﻃﺮاﺣﻲ روش. (. ﻫﺎي. ) ... ﻫﺎ، راﻫﻨﻤﺎ و دﺳﺘﻮراﻟ. ﻌﻤﻞ. ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد . 2-2-. ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش و ﺷﻤﺎره. ﮔﺬاري. در ﻧﻮﺷﺘﻦ .. ﻴﻨﺎ از ﻛﺘﺎب ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎره. ي. ﻣﺮﺟﻊ.

کیک زرد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای تهیه کیک زرد، کانسنگ اورانیوم را پس از استخراج از معدن آسیاب می‌کنند و بعد . پراکسید می‌خوابانند؛ این عمل برای به دست آوردن اورانیوم خالص تر صورت می‌شود،.

تاریخچه معادن - وزارت معادن و پترولیم

طبیعتا در طی این مدت روند استخراج معادن مبتنی بر آزمایش کشف سطحی بوده نه به . تاسیسات، دستگاه ها وتجهیزات که به منظور استخراج ، پروسس، آماده سازی منرال ها در.

انجنیری استخراج روباز معادن | پوهنتون پولی تخنیک کابل

دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد که در سال 1349 هجری شمسی در چوکات . ومعدن به منظور تربیه متخصصین اګاه درعرصه های استخراج معادن وغنی سازی مواد خام منرالی .. آماده ساختن و تجهیز دیپارتمنت با تکنالوژی جدید درعرصه تدریس وتحقیق . . مدت کتاب درسی تحت عنوان تکنالوژی استخراج روباز معادن را تالیف وبه نشرسپرده اند.

دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دوره های - sanjesh.Org

11 مه 2016 . در اﻳﻦ. ﻣﺮﺣﻠﻪ از. آزﻣﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . -2 .. ﺳﺎزي،. )17. ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدرو،. ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮدرو،. )18. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي. . ﺟﻮﺷـﻜﺎري، . ﻣﻌﺪن. . اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻌـﺪن،. ﻓـﺮآور. ي ﺳـﻨﮓ. (. ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ ﺗﺮﺋﻴﻨﻲ. ) .. 4-2-10-. آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ... رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ، ). از. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. 4. اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ. اﺳﺘﺨﺮاج. و در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮط درج. ﻧﻤﺎﻳﺪ.

مراحل اکتشاف و بهره برداری از معدن | خبرگزاری سنگ ایران

16 نوامبر 2016 . ج) هزینه تهیه نقشهها و آزمایشات و خدمات کارشناسی. . ۱۰- دارنده گواهی کشف مکلف است ظرف مهلت تعیین شده (یکسال) باتوجه به گواهی صادره ومطالعات انجام شده درمورد قابلیت استخراج معدن از لحاظ فنی . صنایع و معادن مراتب را به موسسه وام دهنده اعلام می نماید تا اقدام لازم را به عمل آورد. . منبع : کتاب دوم راهنمای سنگ ایران. ۳+.

آیین نامه ایمنی در معادن

ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ و اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر در. ﻣﻌﺎدن. ﻣﻲ . ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻌﺪن و آﻣﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺎده . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﺎدن زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ . اي ﻛﻪ در آن ﻋﻤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﺸﻨﺪه اﻧﺠﺎم. ﻣﻲ ... آﻣﻮزش ﻛﺎر ﺑﺎ. ﻛﭙﺴﻮل. ﻫﺎي. ﺧﻮد. ﻧﺠﺎت در ﻣﻌﺎدن. زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم. اﻓﺮادي. ﻛﻪ وارد ﻣﻌﺪن ﻣﻲ.

ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. . کتاب درسی ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن شامل 5 فصل است و هر فصل دارای واحد ... سرویس و نگهداری ماشین آالت معدن در میزان استخراج ماده معدنی چه تأثیری دارد؟ .. عمل. ارزشیابی مرحله کار: تهیه گزارش انجام بازدیدها. شرایط عملکرد. نتایج ممکن.

ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. . کتاب درسی ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن شامل 5 فصل است و هر فصل دارای واحد ... سرویس و نگهداری ماشین آالت معدن در میزان استخراج ماده معدنی چه تأثیری دارد؟ .. عمل. ارزشیابی مرحله کار: تهیه گزارش انجام بازدیدها. شرایط عملکرد. نتایج ممکن.

مهندسی معدن – بر بال‌های کتاب

معرفی · فروشگاه · لیست کتاب‌ها · تهیه کتاب، ژورنال‌ها و مجلات · فروشگاه اینترنتی گستره دانش . حفر ثروت معدنی از تاریخ زمین تا زمان ماقبل تاریخ و استخراج معدن اروپایی‌ها در . داخلی، کوچکترین عمل استخراج‌ معدن به‌اندازه‌ای عمیق بود که به نقشه نیازمند بود. . راهنمای غیرفنی زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری و تولید نفت؛ ویرایش سوم.

قانون معادن - ویکی‌نبشته

11 فوریه 2011 . هم‌اکنون دو کتاب مهم در ویکی‌نبشته در حال گذراندن مراحل استاندارد بازبینی و تأیید هستند. . ‌ماده ۳ - حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگهای قیمتی از قبیل الماس و . و بر طبق آیین‌نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن‌به نام او ثبت شده باشد. . به اجرای این قانون است تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران مجری می‌دارد.

کتابچه راهنمای عمل استخراج از معادن آماده سازی,

هاي طراحی و احداث شبکه راهنماي زیرزمينی معادن - سازمان نظام مهندسی معدن

توجه به اصول و موازین مورد عمل موسسات تهیه کننده استاندارد . طریق حفریات جانبی با بلوکه کردن و یا قسمت کردن آن برای استخراج آماده سازی . نشریه حاضر با عنوان راهنمای طراحی و احداث شبکههای زیرزمینی معادن" روشی برای انتخاب شبکه بهینه و. تهیه.

خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی - اداره کل نظارت بر نشر و .

پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس. مراجعه کنید. . کتاب درسي خرد کردن، تفکیک و آماده سازی موادمعدنی شامل پنج پودمان . ﻣﻌﺪن. ﻛﺎري ﺑﺮاﺳﺎس آن، دﭘﻮ ﻛﺮدن ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ و. ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠ ﺮد. ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺎ. ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔ. ﻴﺮي . ﺗﻮان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد. در. اداﻣﻪ.

مراحل اکتشاف و بهره برداری از معدن | خبرگزاری سنگ ایران

16 نوامبر 2016 . ج) هزینه تهیه نقشهها و آزمایشات و خدمات کارشناسی. . ۱۰- دارنده گواهی کشف مکلف است ظرف مهلت تعیین شده (یکسال) باتوجه به گواهی صادره ومطالعات انجام شده درمورد قابلیت استخراج معدن از لحاظ فنی . صنایع و معادن مراتب را به موسسه وام دهنده اعلام می نماید تا اقدام لازم را به عمل آورد. . منبع : کتاب دوم راهنمای سنگ ایران. ۳+.

خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی - اداره کل نظارت بر نشر و .

پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس. مراجعه کنید. . کتاب درسي خرد کردن، تفکیک و آماده سازی موادمعدنی شامل پنج پودمان . ﻣﻌﺪن. ﻛﺎري ﺑﺮاﺳﺎس آن، دﭘﻮ ﻛﺮدن ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ و. ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠ ﺮد. ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺎ. ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔ. ﻴﺮي . ﺗﻮان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد. در. اداﻣﻪ.

عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن - اداره کل نظارت بر نشر و .

ادارۀ کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی مدیریت آماده سازی هنری: ... کتاب درسي عملیات نقشه برداري و آتشباری در معدن شامل پنج پودمان است و هر پودمان .. بطور كلي هرگونه عملياتي از قبيل سد سازي، راه سازي ، اكتشاف و استخراج معادن، ... دقت و امانت داري در نگهداري تجهيزات نقشه برداری، دقت و سرعت عمل در انجام كارها، اخالق حرفه ای:.

تولید سرامیک به روش دستی - ResearchGate

مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام . همچنین قادر به. آماده سازی مواداولیه رسی برای شکل دهی دستی فراوردهای سرامیکی خواهند بود. ... استخراج شده از معدن عالوه بر کانی کائولینیت داراي. کانی های دیگری نیز .. عمل نموده و دوغاب از وسط مخلوط کن وارد فضای. بین پره ها و سپس با.

دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارداني پيوسته

دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی ... لازم است تمام رخ بوده و در سال جاری تهیه شده .. با توجه به این که پس از ثبت نام، برخی از عمل می آید. ... معدن - استخراج معدن.

ﭘﺬﯾﺮش دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺷﺮﮐﺖ در اي (ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ) دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎ

30 دسامبر 2013 . راهنمای انتخاب رشته تحصیلی برای گروههای آموزشی چهارگانه . این داوطلبان میبایست فرم شماره ۲ «فرم تایید معدل مندرج در انتهای این دفترچه» را تهیه .. آنان «كان لم يكن» تلقی گردیده و از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد. . شبکه ثابت، مهندسی فناوری معدن - استخراج معادن زیرزمینی، مهندسی فناوری.

MINERS DATABASE - مهندسی معدن (استخراج )

MINERS DATABASE - مهندسی معدن (استخراج ) - وبلاگ مهندسی معدن دانشگاه . کتاب انگلیسی Technical English for Geosciences, Markner-Jaager 2008 ... برای تهیه مقاطع بزرگ از یک مته الماسه موجدار توخالی استفاده می شود تا لایه های اعماق .. روش حفر گمانه : مراحل مختلف حفر یک گمانه اکتشافی را به نحوه زیر می‌توان خلاصه نمود.:.

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ

8 سپتامبر 2015 . ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ...... 43 .. ﻣﻌﺎدن. روﺑﺎز. ﭼﻨﺪ. ﭘﻠﻪ. ،اي. ﺪﺑﺎﯾ. ﺑﻪ. اﻧﺪازه. ﮐﺎﻓﯽ. ﺟﺒﻬﻪ. ﮐﺎر. ﻣﺎده. ﻣﻌﺪﻧﯽ. آﻣﺎده. ﺳﺎزي. و. ﺑﺎز. ﺷـﻮﻧﺪ. ﺗـﺎ.

کتابچه راهنمای عمل استخراج از معادن آماده سازی,

استخراج معادن روباز دانلود كتاب آموزش - باشگاه مهندسان ایران

30 مه 2015 . تعریف استخراج روباز : روش های که برای استخراج ان گروه از معادن که در سطح و یا نزدیک سطح زمین قرار . آماده سازی سطح زمین به کمک بولدوزر وگریدر

Pre:تعریف آسیاب صنعت رنگ کارگران حقوق و دستمزد
Next:رهبر جهانی موج شکن