حمل و نقل پلت انفجار کوره در چین

tel - سنگ آهنبزرگ‌ترين معادن سنگ‌آهن در جهان در كشورهاي برزيل، استراليا، چين، هند، آمريكا و ايالات متحده قرار دارند. .. به‌طور کلي هدف از دانه بندي سنگ آهن در صنعت آهن و فولاد در کوره هاي بلند عبارتند از: .. در كنار اين واحدها، واحدهاي حمل و نقل، تأمين آب، تأسيسات و . ... در ميان شارژهاي مختلف سرعت احيا پلت هاي هماتيتي از سنگ آهن بسيار بيشتر و در.حمل و نقل پلت انفجار کوره در چین,شماره 484 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايراناﻧﻔﺠﺎر و ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد، ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ .. اﺋﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎزوﺋﻴﻞ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ... ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮي ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ ﻛﻮره .. از آﻟﻮﻛﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﻜﻠﺘﻲ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و اﻳﻨﺘﺮاﻛﻠﺴﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎزﻧﺪ دارﻳﺎن و اﺋﻴﺪﻫﺎ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ و ﭘﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ.دفاع از کشور خارجی - PRP Channel19 ژوئن 2018 . حمل و نقل اورژانس پزشکی از کلگری به ونیز برای یک زن تهدید کننده زندگی ... "ما تست هایی را برای تأیید کارایی عملیاتی LCA Tejas انجام دادیم: ما توانستیم 6 بار در هر پلت فرم در [. .. انفجار در خانه های موبایل، کشف شده در هند در دو فرودگاه .. ارتش ارتش در طی جستجوی داخلی که توسط مرد انجام شده است، در کوره.

طلب الإقتباس

تعليقات

براي دريافت نسخهPDF تام نامه 19 اسكن كنيد - tam

صنايع خودروسازي ايران، گام اول و بلند اين شركت بود تا با تالش فراوان بتواند توانايي خود .. ذوب آهن اصفهان گفت: با شروع توليد گاز كك و جايگزين كردن آن در گاز مصرفي كوره هاي نورد .. اجرای داالن حمل و نقل شمال–جنوب وزارت امور خارجه به همراه وزارت اقتصاد و صنعت و شركت راه آهن ... همچنين تغييراتالزم در كابين ها از جمله پلت فرم.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻗﺎﻟﺐ. ﻫﺎ. ي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و. ﻧﻘﻞ. ﻣﯽ. ﭘﺮدازد اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﺪ. و رده. ﻫﺎ. ي اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮﺿﻪ .. آرد، ﺑﻠﻐﻮر و ﭘﻠﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﺎت ﮔﻮﺷﺖ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن؛ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﭼﺮﺑﯽ آﺏ. ﺷﺪه. 21180 .. ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه آﻣﺎده؛ ﻓﯿﻮز اﻃﻤﯿﻨﺎن؛ ﻓﯿﻮز اﻧﻔﺠﺎر؛ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺿﺮﺑﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎري؛ ﺟﺮﻗﻪ زن؛ ﭼﺎﺷﻨﯽ. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ .. اﻧﻮاﻉ ﻣﺸﻌﻞ ﮐﻮره ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ، ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز؛ ﺳﻮﺧﺖ. رﺳﺎن، اﺟﺎﻕ.

دریافت فایل "جدول مشاغل"

1667, 024167, کمک حفار. 1668, 024168, کمک حمل ونقل توليدي درجه 1 .. 1834, 024335, کوره چين. 1835, 024336, کوره .. 4574, 035088, رئيس کنترل و تضمين کيفيت ضد انفجار. 4575, 035089 .. 8571, 039263, متصدي پلت 2. 8572, 039264.

ّوزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﻲ ﮐﺸﻮر و راهﻨﻤﺎي هﺎي ا - سازمان دامپزشکی .

اﻧﻔﺠﺎر. )ي. ، ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ، ژوﻟﻴﺪﮔﻲ ، ﻓﻠﺠﻲ ﺻﻮرت ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸﻤﻲ ، ﻛﻢ ﺧـﻮﻧﻲ و. ﻻﻏﺮي ﻣﻔﺮط و وﺟﻮد ﭘﻼك .. ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس زا ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﺣﻤﺎم دادن و ﭘﺸﻢ ﭼﻴﻨﻲ ا .. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش اﻣﺤﺎء ﻻﺷﻪ و اﻧﺪروﻧﻪ ﻫﺎي دام آﻟﻮده اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮره ﻻﺷﻪ ﺳﻮزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ... ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﻴﺮﻏﻼت و ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و اﺧﺘﻼﻻت.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻗﺎﻟﺐ. ﻫﺎ. ي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ و. ﻧﻘﻞ. ﻣﯽ. ﭘﺮدازد اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﺪ. و رده. ﻫﺎ. ي اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮﺿﻪ .. آرد، ﺑﻠﻐﻮر و ﭘﻠﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﺎت ﮔﻮﺷﺖ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن؛ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﭼﺮﺑﯽ آﺏ. ﺷﺪه. 21180 .. ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه آﻣﺎده؛ ﻓﯿﻮز اﻃﻤﯿﻨﺎن؛ ﻓﯿﻮز اﻧﻔﺠﺎر؛ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺿﺮﺑﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎري؛ ﺟﺮﻗﻪ زن؛ ﭼﺎﺷﻨﯽ. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ .. اﻧﻮاﻉ ﻣﺸﻌﻞ ﮐﻮره ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ، ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز؛ ﺳﻮﺧﺖ. رﺳﺎن، اﺟﺎﻕ.

شناسنامه

تمام توليد كنندگان چيني سال بسيار سختي بوده است چونكه. قيمت ها بس يار ... قدرت يوآن و كاهش نرخ حمل ونقل به نفع واردات بوده است. و با قيمت هاي داخلي نيز.

سالمت در سال2015 - ResearchGate

جمله کشورهای برزیل، چین، فدراسیون روسیه و ایاالت متحده. آمریکا. ... در کش ورهای با 1کودکان متولد ش ده در دوره انفجار جمعیت .. نابرابری درآمدی بین کشورهای غنی وفقیر، حمل ونقل آسان تر .. آن را به عن وان کارآم د ترین پلت فرم برای ادغ ام تمام اهداف .. 85بیشتری را کنار اجاق/کوره خانگی سپری می کنند، بیشتر است.

کتاب تعرفه | انجمن تخصصی تجارت بین الملل

دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا .. ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سیب زمینی _x000D_ .. 2523 90 10, سیمان کوره بلند_x000D_ .. فرآورده‌های ضد انفجار (Anti-Knock):_x000D_ .. اشیاء از نوعی که معمولاً در جیب یا در کیف دستی حمل می‌شود:_x000D_.

رونمایی از اولین سیستم حمل و نقل خودران در چین - ایسنا

5 ژوئن 2017 . یک شرکت حمل و نقل ریلی در چین به نام CRRC، از "اولین سیستم حمل و نقل مستقل در جهان" (ART) پرده برداری کرد.

طرح کار افرینی كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي - فایل مارکت

در اين طرح به مطالعات پيش امكان سنجي براي توليد كوره ذوب القايي و قوس . موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۲ بعنوان استاندارد ملي ايران .. فرآیند تولید نان صنعتی, فرآیند تولید پودر و پلت یونجه, فرآیند تولید چرم, فرآیند .. مقاله حمل و نقل در چاه, مقاله حوادث طبیعی, مقاله خانواده و نقش آن در ابراز محبت.

دانلود اصل مقاله - پژوهش ملل

به جرأت می توان گفت که بهره برداری از انرژی زیست توده نمود اما در ایران، حمام . نسبت معینی از گاز متان با هوا ترکیب شود تولید انفجار با روش مکش طبیعی .. سوخت های مورد نیاز برای حمل و نقل و تولید انرژی توده را می توان با استفاده از . توده احداث شده است که حدود ۱۰۰۰۰ مگاوات آن فقط فشردن و شکل دادن، به صورت قالب (Pellet) در.

دستگاه های امحاء زباله بیمارستانی - معاونت درمان

حمل و نقل پسماندهای بیمارستانی ... مواد شیمیایی قابل اشتعال وگازهای قابل انفجار که می توانند باعث بروز صدمات به افراد در . نگهداری ،جمع آوری ،حمل ونقل و دف ... ای در این حوضچه فعالیت می کند و یا انواع دستگاه های بی خطر ساز روسی و چینی در این . اپراتورهای کوره های ضایعات پزشكی و بیمارستان ها، سرمایه گذاری در فیلترهای موثر.

کتاب تعرفه | انجمن تخصصی تجارت بین الملل

دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا .. ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سیب زمینی _x000D_ .. 2523 90 10, سیمان کوره بلند_x000D_ .. فرآورده‌های ضد انفجار (Anti-Knock):_x000D_ .. اشیاء از نوعی که معمولاً در جیب یا در کیف دستی حمل می‌شود:_x000D_.

مهندسی متالورژی، بهترین ماشین آلات پلت - شرکت مهندسی متالورژی و .

1، ذخیره سازی و حمل و نقل زغال سنگ: ریخته گری زغال سنگ، تخلیه زغال سنگ، زغال . کوره انفجار یک کوره دوبلد وجود دارد، پودر زغال سنگ به هر یک از کوره های انفجار با.

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻔﺖ - زمین آزمون

3 مه 2016 . ﺣﻤﻞ. وﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زاﯾﺶ ﮔﺎزﻫﺎي. ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ. اﮐﺜﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﮔـﺮوه .. ﭼﯿﻦ. ﺧﻮردﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﭼﯿﻦ. ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﻠﻪ. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻨﺸﺄ آﻟﯽ ﻧﻔﺖ .. اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه دﺳـﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﯾـﮏ ﮐـﻮره ( overn. ) .. ﻫـﺎي اﺳـﮑﻠﺘﯽ، اﭘﯿـﺪ، ﭘﻠـﺖ، ﭘﻠﻮﯾﯿـﺪ .. ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮو ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎر، دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿ.

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز تعمیرات پالایشگاه

ﮐﻮرﻩ هﺎ. ٨۴. ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدهﻢ - ﮐﻮرﻩ هﺎ. ٨٩. دﯾﮓ هﺎﯼ ﺑﺨﺎر. ٨٨. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردهﻢ - دﯾﮓ هﺎﯼ ﺑﺨﺎر. ٩٢ .. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﯽ و ﺳﮑﻮ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت و ﺑﺎرﮔﻴﺮﯼ و ﺣﻤﻞ ﺑﺎراﻧﺪازﯼ و ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت. ٢٢۶ .. ( ﺑﺮ روﯼ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم). ٠٣. ١،۵٧٨،۴٩٠ ... درﯾﭽﻪ هﺎﯼ اﻧﻔﺠﺎر. ١۶ .. ١-اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺗﻮرهﺎﯼ درون ﺳﻮز ﺛﺎﺑﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻮﺗﻮرهﺎﯼ درون ﺳﻮز ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ .. ﻓﻴﺰﯾﻜﯽ و ردﯾﻒ ﭼﻴﻨﯽ ﭘﺮﻩ هﺎ.

اﻳﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺸﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧ

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. اﻳﺮان. ﻣﺒﺤﺚ. ﺷﺸﻢ. ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. وﻳﺮاﻳﺶ ... درز اﻧﻘﻄﺎع. 115. 6-11-15. ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي زﻟﺰﻟﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. 116. 6-12. ﺑﺎر اﻧﻔﺠﺎر .. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً درﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻘﺎوم .. ﺳﻔﻴﺪار. -. ﻋﺮﻋﺮ. ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻠﺖ. ﺳﻴﺎه ﺑﻴﺪ. ﺳﻴﺐ. ﺷﺐ ﺧﺴﺐ. -. درﺧﺖ اﺑﺮﻳﺸﻢ. ﺷﻤﺸﺎد. ﮔﺮدو. ﮔﻼﺑﻲ. ﮔﻮﺟﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ . ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎره ﻛﻮره آﻫﻦ ﮔﺪازي.

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در . - همایش های ایران

. با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی انفجار بزرگ - فروپاشی بزرگ . بررسی متغیرهای عملیاتی کوره واحد تبدیل کاتالیستی (CCR) پالایشگاه امام . بررسی نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند در کاهش مصرف انرژی و پیامدهای زیست محیطی آن ... استان های کشور در زمینه استفاده از ضایعات کشاورزی جهت تولید پلت سوختی.

done (0.795 s) fas pes

تپه رشتیان (ک - ۷۵) مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در .. حمل و نقل رامسر دارای راه های حمل و نقل هوایی و زمینی می باشد در مسیر هوایی دارای پرواز ... Blackberry di Surabaya. fas pes او در عملیاتهای بسیاری چون انفجار بمب در هتل ... جایی که برق ارزان باشد، می‌شود کوره تونلی را برقی ساخت و کوره را با برق روشن کرد.

سیستم حمل و نقل در چین چگونه است؟ - الی گشت

25 ا کتبر 2016 . اجاره ماشین یک گزینه مناسب برای مسافرانی است که به چین سفر می‌کنند. اما اول اینکه، باید گواهینامه رانندگی در چین داشته .باشید.

حمل و نقل پلت انفجار کوره در چین,

Loading Language Detector model . done (0.795s) fas pes .

تپه رشتیان (ک - ۷۵) مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در .. حمل و نقل رامسر دارای راه های حمل و نقل هوایی و زمینی می باشد در مسیر هوایی دارای پرواز ... Blackberry di Surabaya. fas pes او در عملیاتهای بسیاری چون انفجار بمب در هتل ... جایی که برق ارزان باشد، می‌شود کوره تونلی را برقی ساخت و کوره را با برق روشن کرد.

کمینترن ( SH ) - فارسی - Communist International

و می بایست در تولید شرکت کنند و از شرایط کار بدنی در پای کوره ها، در . به طور مثال ایران رهبر انقلاب سوسیالیستی همانند لنین یا گوتوالد و. ... سرمايه داری و نمو مواد و عناصر انفجار در جبهه ى داخلی پرولتاريائی ممالک ... رفیق انور خوجه به نقل از کتاب تحلیلی بر مسائل خاورمیانه اثر رفیق انور خوجه 1958- ... پلت فرم جهانی انقلابی.

طرح کار افرینی كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي - فایل مارکت

در اين طرح به مطالعات پيش امكان سنجي براي توليد كوره ذوب القايي و قوس . موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۲ بعنوان استاندارد ملي ايران .. فرآیند تولید نان صنعتی, فرآیند تولید پودر و پلت یونجه, فرآیند تولید چرم, فرآیند .. مقاله حمل و نقل در چاه, مقاله حوادث طبیعی, مقاله خانواده و نقش آن در ابراز محبت.

حمل و نقل پلت انفجار کوره در چین,

مرجع معاملات سنگ آهن ایران - ايران سنگ آهن :: آهن اسفنجي

هیدروژن و کربن آزاد شده وارد کوره احیا گردیده و با اکسیژن موجود در گندله گداخته ... در میان شارژهای مختلف سرعت احیا پلت های هماتیتی از سنگ آهن بسیار بیشتر و در حدود .. د- کاهش خطرات آلودگی های اطراف کوره های ذوب (ناشی از انفجار قراضه های مرطوب و . اسفنجی اكسیداسیون و خودسوزی آن در تماس با هوا و آب می باشد كه شرایط حمل و نقل آن.

Pre:نصب یک زیرزمینی سنگ شکن فکی
Next:ماشین آلات تولید در چین